6วิธีเป็นผู้หญิงดูสวยดูแพง ไม่ต้องพึ่งเสื้อผ้าเครื่องประดับ

1. พูดให้ตรงแต่ไม่ทำร้า ยจิตใจคนอื่น

หลายคนอาจจะเข้าใจผิ ดว่า ผู้หญิงที่ดูแพงจะต้องพูดน้อยเรียบร้อย

เหมือนผ้าพับไว้ ต้องบอกเลยอันที่จริงผู้หญิงที่ดูแพง

คือ ผู้หญิงที่ใช้คำพูดที่เหมาะสม ตรง ไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลา

แต่คำพูดตรงๆ ก็ต้องคำนึ งถึงสถ านการณ์และสภาพจิ ตใจ

ของผู้ฟังด้วยเช่นกัน อย่างในสถานการณ์ที่โดยพูดถึง

ด้วยคำไม่สุภาพโดนล้อ คุณก็ไม่จำเป็นต้องทน

แต่สามา รถตอบกลับ ด้วยถ้อยคำสุภาพได้

2. ผู้หญิงที่ดีต้องไม่นิ นทาคนอื่น

เริ่มจากการกระทำเล็กๆ ในสังคม ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่คือเพ ศ

ที่ชอบจับกลุ่ม พูดคุยกันในบางกลุ่มสนทนา อาจมีเรื่องนินทา

ว่าร้ า ยคนอื่น ลักษณะการวางตัวแบบนี้ จะทำให้คนภายนอก

มองว่าคุณดูเป็นคน ไม่ดีไม่น่าเข้าหาและไม่น่าไว้วางใจได้ ดังนั้น

จึงอยากแนะนำให้ปล่อยผ่าน กลุ่มสนทนาที่ชอบนินทาคนอื่น

ไม่เข้าไปยุ่งหรือเดิน เ ลี่ ย ง ออกมาเป็นดีที่สุด

3. ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิด อะไรไม่ดีก็เก็บไว้ในใจ

เรื่องนี้ นอกจากจะเป็นมารย าททางสังคมที่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้หญิง

ที่ยึดถือและปฏิบัติตาม ดูแพงมากขึ้นด้วย เพราะบางครั้งคุณ

ก็อาจจะไม่สามา รถควบคุมทุกอย่ างที่คิดได้ แต่จำไว้ว่าก่อน

ที่จะพูดหรือแสดง ความคิดเห็นอะไรต้องผ่านการกลั่นกรอง

ก่อนเสมอเพราะคำพูดบางคำ อาจทำร้ ายความรู้สึกของคนฟังได้

แต่ไม่ใช่ว่า ไม่ให้คุณพูดแสดงความเห็นเลย แบบนั้น

ก็อาจจะทำให้คุณอึ ดอัดใจได้ ดังนั้น คุณต้องมองหาจุดกึ่งกลาง

ระหว่างการเป็น ตัวของตัวเองไปพร้ อมๆ กับการคำนึงถึงจิตใจ

ของคนรอบข้างควบคู่กันด้วย

4. เป็นคนดีต้องมีทั้งมา รย าทและรู้กาลเทศะ

สำหรับข้อนี้ ถือเป็นลักษณะ โดยทั่วไปที่คนทุกคนต้องยึดถือ

และปฏิบัติตาม เนื่องจากทุกสังคมต่าง มีวัฒนธรรมและมา รย าท

ขั้นพื้นฐานที่ต้องทำตามกันอยู่แล้ว อย่ างน้อยๆก็เรื่องของคำพูด

ข้อแนะนำ สำหรับผู้หญิงที่อยาก ดูดีดูแพงให้พูดคำว่า “ขอบคุณ”และ“ขอโท ษ”

ให้ชินปาก เชื่อได้เลยว่าคนนอกที่ได้ฟังจะรู้สึก ดีและมองเห็นมุมน่าสนใจ

หรือความน่ารักในตัวคุณได้ไม่ย ากเลย

5. ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง

ผู้หญิงที่มีบุคลิ กที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้คุณมีจุดยืน

เป็นของตัวเองและน่าเข้าหาอย่างมาก ซึ่งความมั่นใจนี้

สามารถแสดงออกได้ผ่านท่าทางทั้งการนั่ง ยืน เดิน

หรือแม้กระทั่งคำพูด ซึ่งบุคลิกภาพ แบบนี้สามา รถฝึกฝนกันได้

และรับรองได้เลยว่า คุณจะสามา รถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ

ให้กับใครหลายคนได้ อย่างไม่ย ากเลยค่ะ

6. เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตตา และให้เกียรติคนอื่น

ผู้หญิงบางคนอาจมีความมั่นใจ มากจนเกินไป จนทำให้ดูกลายเป็นคนหยิ่ง

ไม่น่าเข้าหาดังนั้น คุณต้องล ดความเห็นแก่ตัวเพิ่มความใจดี

และเพิ่มความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าไปด้วย พราะถ้าหากคุณไม่ให้เกียรติคนอื่น

นอกจากคนอื่น จะไม่ให้เกียรติคุณแล้ว ยังทำให้คนภายนอกมองคุณไม่ดี

ตามไปด้วยหากอย ากเป็นคนสวย ดูดี ดูแพง ไม่จำเป็นต้องมองหาเสื้อผ้า

เครื่องประดั บราคาสูงมาสวมใส่ เพียงแค่คุณปรับ บุค ลิกภาพ

และเข้าหาคนอื่นด้วยวิธีการวางตัวอย่ างเหมาะสมเพียงเท่านี้ก็สามารถ

เพิ่มเสน่ห์ให้คุณสวย ดูดีและดูแพงได้แล้ว