5 ความขยันไม่รวย ทำงานหนักแต่ไม่มีเงิน

ตอนเด็ก ๆ ผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใส

หลายคนขยัน ทำงานมากแต่ทำไมเงินเดื อนไม่ขึ้น

หลายคนขยันทำงานทำไม เจ้านายยังไม่รัก

หลายคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยังไม่รวย

ทำไมสุภา ษิ ต จีนบอกว่าให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน?

ขยันแล้ว ไม่ดีตรงไหน ประโยคที่บอกว่า “อย่าขยันทำงานหนักอย่างเดียว

ต้องทำงานให้ ฉ ล า ด ด้วย”มันเพี ยงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทัน

ความขยัน“หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1 ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

การทำงานที่ไม่ได้ รั ก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวันเป็นความทุกข์

ขุนเขาหลายคน ก้มหน้าก้มตา ทำงานหนักอย่ างขยัน

ในงานที่พวกเขาไม่ได้รัก คุณคิดว่าทำในสิ่งที่รักกับทำ ในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหน

ผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน? จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรักใจ

ที่รักอันเกิดจากความ ศ รั ท ธ า และเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำขอเพียง

ขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำร วย

2 ขยันเน้ นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิง ป ริ ม า ณ หมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดย

ไม่สนใจว่างานที่ อ อ ก มามีคุณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงาน

มากเท่าที่คุ้นซึ่งหมายความว่าย าจกเคย‘คุ้น’กับการทำงานด้วยเวลา มากแค่ไหน

เขาก็จะใช้เวลามาก แค่นั้นกับทุกๆงาน ไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่

สำคัญหรือไม่สำคัญก็ ตามในขณะที่ เ ศ ร ษ ฐี จะใช้เวลาทำงานมาก

เท่าที่‘ควร’นั่นคืองานไหน สำคัญและใหญ่เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่

ยิ่งกว่างานอื่นและเน้ นการสร้างผลลัพ ธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลา

ให้มากเข้าไว้นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวนจงเน้ นข ยันเชิงคุณภาพ

3 ขยันเพื่อขายเวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัดถ้าขยัน ทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงิน

คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยั นเพื่อข ายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน

ให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือกขาย

เวลาเพื่อเ งินคุณจะไม่ทีทางได้พบกับ อิ ส ร ภ า พ ทางการเงิน

และอิสรภาพทางเวลา คนรวยต้องการความมั่งคั่งพวก

เขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถ

เก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ

ดังนั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับเงิ นตามผลของงาน

โลกระบบทุนนิยมจ่ายเงินตามอัตราความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก

นี่คือ ก ฎ เ ห ล็ ก ที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้

ให้ได้ตลอดกาลยิ่งคุณตอบ โ จ ท ย์ ชี วิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขา

มากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์

ได้จำนวนมากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาขึ้น

4 ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมี ความขยันที่เต็ม เปี่ ยมไปด้วยความรักความฝัน

และประสิทธิภาพก็ยังย ากจะเป็นเศร ษฐีได้หากคุณยังขยันอย่ าง

ผิดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสร รค์และปรับปรุง’

ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำ

ผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัว ของเราเอง

และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อ ปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

5 ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความ สำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบ ความสำเร็จ

ทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยัน เป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็

ตามมีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวาง

ไม่ให้รวยก็คือ‘ความข ยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

คือคนที่ต้องทำงานให้กับ คนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหา

ฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณไปทำให้ฝันของเขา

เป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเอง

หรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น