3 ส่วนผู้ชายเขาอยากให้ผู้หญิงสัมผัส

เชื่อทุกคนรู้ว่า “ความรัก” กลายเป็นส่วนที่ขาด ไม่ได้ของชีวิต

เพราะความ รักสามารถช่วยคุณค้นหา “เจ้าช ายชา ร์มมิ่ง”

หรือ “สโ นว์ไ วท์” ของตนเองได้ ในช่วงเวลาแห่ง “ความรัก”

แน่นอนก็มัก จะช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิด และการกระทำบาง

อย่างด้วยกันเพื่อ เพิ่มความสัมพันธ์ ระหว่างคนทั้งสอง

วันนี้เรา จะขอเสนอ 3 จุดในตัวผู้ชายที่เขา อยากให้ผู้หญิง

สัมผัสมากที่สุด เพราะเมื่อสัมผั สโดนแล้วก็เหมือนโดนไฟฟ้า ช็ อ ต

มาดูกันเลยว่ามีตร งไหนบ้าง?

1.มือ

เดินจับมื อกันและกัน การจับมือถื อเป็นสัญญาณแห่ง “มิตรภาพ”

การจับมือดูเหมือน เป็นเรื่องเรียบง่าย สำหรับการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุ ษย์ แต่ที่จริงมันไม่ได้เรียบ ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะ

การจับมือมีหลายแบ บ จับโด ยประสานกัน หรือ

การจับหลังมือ ก็มีความหมาย แตกต่างกัน

การจับมือโดย “ส อดมือประสานกันอย่างแนบแน่น”

หมายถึงเขาคนนั้น จะอยู่กับคุณตลอดไป ร่วมทุกข์สุ ขด้วยกัน

“การจับหลังมือ” หมายถึง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณ

จะอยู่ข้างหลังเคียงข้างและสนับสนุนเขา

2.หน้าอ ก

ผู้ชายเป็นคนที่มีจิ ตใจดีและใจกว้าง ดังนั้นพวกเขาจึงมีความมั่นใจ

ในตนเองมาก ฉะนั้นเมื่อผู้ห ญิงเพียงแค่สัมผัสโดน

“หน้าอก” ของเขาเบาๆ มันจะทำให้ผู้ช ายใจอ่อนไหว

และปรารถ นาอยากที่จะปกป้อ งผู้หญิงที่ยืนตรงหน้าคนนี้

ในขณะเดียวกันความ มั่นใจในตนเองของ ผู้ชายจะทวีคูณ

3.บริเว ณศี รษะ

มีผู้ช ายหลาย คนให้ความ สำคัญกับศี รษะมาก

และไม่ชอบถู กผู้หญิงสัมผัส เพราะรู้สึกเหมือนโดนปฏิบัติ

เยี่ยงสั ตว์เ ลี้ยง มักจะรู้สึกโก รธ แต่เมื่อผู้ชายรู้สึกรักคุณมาก

และมีความลึกซึ้ งกับคุณเขาจะยินยอมให้คุณสัมผัสศีร ษะของเขา

ในส่วนลึกของ ชายเขาจะรู้สึกอบอุ่นมาก ยิ่งขณะที่มือของ

ผู้หญิงลูบไล้ไปตา มเส้นผมของผู้ชาย ก็จะทำให้พวกเขารู้

สึกซาบซ่าน ชาไปทั่วร่างกาย ไปถึงหัวใจข้างใน

มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจนอธิบายไม่ถูก

บทสรุป: ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นเหมือ นกัน อยากที่จะถูกรัก

ในขณะเดียวกัน ก็อยากได้รับการดูแล และความจริงใจ

แต่หลายครั้งผู้หญิง ก็มักจะเพิกเฉยต่อความรู้สึก

ภายในของผู้ชายและสนใจเพียงตัวเองเท่ านั้น

ดังนั้นต่อไปผู้หญิง ควรจะรักผู้ชายให้มาก แอดเชื่อว่าการ

ที่ถูกรักนั้นจะส่งผลทำให้ผู้ชาย แสดงรักตอบผู้หญิงเป็นทวีคู ณ