บริหารเงิน 4 ส่วนให้เป็น ชีวิตเราก็รวยได้ เป็นมหาเศ รษฐีได้ไม่ย าก

การวางแผนและกำหนดเป้า หมายทางการเงิน เป็นวิธีการบริหารเงิน ที่เริ่มด้วยการออมเงินที่เป็น รากฐาน นำมาซึ่งเงินต้นและ ดอก เบี้ยที่มีพลังมากพอที่จะเป็นเงิน

ไว้ใช้สำหรับลงทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลง ทุนใน พันธ บัตร ตรา สา รหนี้ กองทุนรวม หุ้ น ที่ดิน อสังหาริ มท รัพย์

ทำให้มีความมั่งคง ร่ำรว ยตามมา แต่ต้องศึกษาการลงทุนในแบบต่างๆ ให้พร้อม โดยต้องหาความรู้ข่าวสารต่างๆ แนวโน้นของเศร ษฐกิจโลกโดยรวม

เศรษฐกิจของประเทศไทยเรา สถานการณ์การเมื องภายในและภายนอกที่จะมีผลต่อการลงทุนของเรา รวมถึงการที่จะต้องทำบัญชีควบคุมรายรับราย จ่ายให้รั ดกุม

เพราะจ่ายเพื่อให้การ ออมมีประสิทธิภาพ และนำที่ ออมแบ่งไว้ใช้ในการลงทุนต่อไป เงินต่างๆ ที่จะเป็นส่วนของการบริหารเงินแบ่งได้ดังนี้

1. เงินรายได้

แต่ละคนมีคนแตกต่างๆ กันไป คนมีรายได้มาก รายได้ ปานกลาง รายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ธุรกิจที่รายได้สูง หรือลูก จ้างกินเงิน เดือนแต่ละเดือน

ก็ตามตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าตอนเรามีอายุมาก ในวัย ชร าภ าพแล้วทำงานไม่ได้แล้ว ก็ให้เงินทำงานแทนคือ การลงทุนโดยไม่ต้องทำงาน

ให้มีค่าตอบแทน มากพอกับค่าใช้จ่ายแต่ ละเดือนได้ และจะมีเงินสำรองไว้ โดยแบ่งเป็นเงินทุน การศึกษาของบุตร เงินเก็บ ไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ ทำประกันชีวิต ประ กัน สุขภาพ

ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอกจากคุณจะมีเงิน เก็บออม มีเงินใช้ตลอดเดือนแล้ว อนา คตคุณยังอาจจะร่ำ รวยได้อีกด้วย

2. เงินออมจากร
ที่เราได้จากการทำงานต่างๆ สะสมไว้ให้ายได้

มากที่สุด ในตอนที่เรายังมีพละกำลังในวัยหนุ่มสาว สุขภาพก็ยังดีพย าย ามทำงานหาเงินไปให้มากที่สุด

เพราะถ้าแก่ตัวไปอายุมาก ยังเก็ บเงินไม่ได้เลย หรือได้น้อยก็อาจเป็นปัญหาได้ นั้นดังจึงควรหาเงินเมื่อตอนอายุยังน้อย ตอนที่เรียนจนมหาวิทย าลัยใหม่ๆ

ยังฟิ ตทั้งสม องและร่างกาย เมื่อหามาได้แล้วก็นำเงินมาออมไว้ในธน าคารโดยฝากประจำ ดอกเบี้ ยจะสูงดอกเบี้ ยเงินฝากท บต้น

มีพลังมากทำให้เงินเพิ่ มพูนขึ้นไปเรื่ อยๆ แบ บทวีคูณไม่มีจำกัด แต่เราต้องศึกษาหาความรู้เรื่องด อกเบี้ ยกับอัตราเงิ นเฟ้ อให้ดีพอ

เพราะถ้าอัตราเงินมีมากว่าดอกเบี้ย ถ้านานหลายปีเข้าเงินเราจะใช้ได้น้ อยกับการใช้จ่าย แต่อัตราดอ กเบี้ยมีมากกว่าอั ตราเงินเฟ้ อก็ไม่เป็นไร ฝากธน าค ารไว้ปลอดภัยดีที่สุด

3.รายจ่ายประจำเดือน

มีหลายประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นรายจ่ายที่แน่นอนทุกเดื อน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่ อนรถ ค่าเงินการศึ กษาบุ ตร จะมีความแน่นอน สามารถควบคุมได้

ว่ามีรายจ่ายอยู่เท่าใดในเดือ นหนึ่ง โดยไม่ต้องกังว ลมากนัก ถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือนหรือที่เรียกว่าม นุษย์เงินเดือน เว้นแต่เจ้าของกิจการเองรายได้อาจไม่คงที่

เป็นไปตามการค้าข ายที่บางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของกิจการต้อ งระมั ดระวังเป็นพิเศ ษ ประเภทที่สองค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน ค่ารักษาพย าบาลเวลาเจ็ บป่ วย

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราคาดไม่ถึง เพราะคนเราอาจเจ็ บป่ว ยได้ หรือถ้าร้า ยห นักกว่านี้ก็เป็นอุติเห ตุที่เราไม่รู้ได้ในวันใดวันหนึ่ง

เราก็ควรทำประ กัน สุขภาพ และประกันอุบั ติเห ตุไว้ด้วย ค่าทานเลี้ยงงานต่างๆ ค่าไปเที่ยวพักผ่อน ก็ให้มีได้พอประม าณตามสังคม

4.เงินที่จะนำไปลงทุน

มีให้เลือกลงทุนมีหลาย แบบที่เราจะเลือก ต้องความถนั ดของเรา และเป็นแบบที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเงินบางส่วน ที่สามารถนำมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

โดยเงินที่มาลงทุนจำนวนนี้ลงเสียหายก็ยังมีเงิน เหลืออยู่มากพอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งเงินที่จะนำมาลงทุนนั้น เราต้องเลือกลงทุนในแบบที่มีความ เสี่ ยงไม่มาก

แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงิน ฝากที่ธน าคาร เช่น พั นธบั ตร กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความเสี่ ยงมากขึ้นอีกก็อาจจะลงทุนในหุ้นที่ได้เงินปันผลต อบแทนมากกว่า

หรือจะนำไปทุนในที่ดินซึ่งมีความเสี่ย งน้อยมาก แต่ให้ผลตอ บแทนระยะยาว ซึ่งก็ปล อดภัยดี เอาเป็นว่าเราขอแนะนำให้เลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด

และคุณสามารถทำได้โดยไม่เสี่ ยงต่อการขาด ทุนมากนัก โดยเฉพาะการลงทุนที่คุณพอจะมีพื้นฐานและคว ามถนัดอยู่แล้ว ซึ่งหากทำได้ดังนี้

คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการลงทุนและการประสบความสำเร็จในชีวิตกันเลยทีเดียว