10 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นเศ รษฐีในวัย 30

ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดไว้ชั ดเจนอย่างเป็นรูป ธรรมว่า คุณจะสามารถประสบ ความสำเร็จเมื่อ คุณอายุเท่าไหร่? และไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรือถูก ต้องที่สุด ที่จะตอบคุณได้ว่า

คุณจะสำเร็จ หรือไม่อย่างไร?
ซึ่งในวัย 30 ปี ของคนเรานั้น การเดินทางในชีวิตที่ หลากหลาย การที่คนคนหนึ่ง จะกลายเป็นบุคคลที่ประสบ ความสำเร็จใน ชีวิตได้ และกลายเป็นเศ รษฐี

ในวัย เพียงอายุ 30 ปี ซึ่งอาจดูเป็นความฝันและจิน ตนาการ แต่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้อย่างม หัศ จรรย์ ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและ แรงบันดาล ใจที่พร้อมจะสร้างฝัน

ให้เกิดขึ้นจริงด้วย วัยเพียง 30 ปี ไม่ใช่เรื่อง ที่เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นเรื่องที่คุณต้องทำให้ได้ ต่างหากเล่า

G r a n t C a r d o n e เป็นผู้เชี่ ยวชาญด้านการขา ยต่างประเทศของ N e w Y o r k T i m e s ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีที่สุด

และเป็นพิธีกรร ายการวิทยุของ T h e C a r d o n e Z o n e เป็นผู้สร้างความเชื่อและให้การสนับ สนุนในความคิดนี้อย่างจริงจัง ด้วย 10 ขั้นตอนที่เขารับประกันว่าคุณจะกลายเป็นเศรษฐีได้ในวัย 30

1.เก็บเงินเพื่อการลงทุน

ไม่ใช่ประหยัดเพื่อเก็บเท่านั้น เหตุผลเดียวที่จะให้คุณประ หยัดเงิน คือ การลงทุน การนำเงินที่คุณเก็บไว้ย ามฉุ กเฉิ น เงินเก็บที่คุณเก็บรักษาไว้อย่างปลอ ดภัย

ขั้นตอนตอนต่อไปนี้คือ บังคับให้คุณสร้าง รายได้จากการนำเงินเก็บส่วนนี้ไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปีต่อครั้งเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพที่คุ้มค่าและคุ้มทุน

2.หลีกเลี่ ยงการชำระห นี้ที่ไม่ได้จ่ายเงินให้คุณ

การตั้งกฏในการวางแผนการใช้เงิน หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้คุณ มีคนมากมายที่เป็นหนี้

หรือชำระหนี้เพื่อเพิ่มระดับทางสังคมให้ตัวเอง แต่สำหรับบุคคลที่รู้จักวางแผนอย่างสมบูรณ์

คือบุคคลเป็นหนี้เพื่อจะยกระดับการลงทุนและเพื่อการเส ริมสภาพคล่ องทางการเงิน เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตด้ านกระแสเงินสดเท่านั้น

3.รักษาเงินไว้เช่นเดียวกับการห วงแหนคนที่คุณรัก

มีวิธีคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการสร้างอิส รภาพทางการเงิน ไม่ใช่การสร้างความผูกพันแบบพันธนาการ กล่าวคือ ไม่ใช่การจองจำเงินไว้กับคุณตลอดชีวิตและตลอดเวลา

แต่เป็นการสร้างอิสระภาพทางการเงินอย่างคุ้มทุนด้วยการบริหารและการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เปรีย บกับการที่คุณดูแลและรักษาคนที่คุณรักนั่นเอง

4.วิธีการสร้างเงินเพื่อเพิ่มรายได้

การตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง โดยการมุ่งมั่นเพื่ อสร้างรายได้ให้มากขึ้นและ ย้ำเตือนตัวเอง อย่างเสมอว่าคุณต้องทำให้ได้ ด้วยการ ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองในการสร้าง รายได้

เป็นการบังคับและควบคุม รายได้ให้เกิดขึ้นและเป็นการมอง เห็นโอกาสอย่างมีความหวัง เพื่อ สร้างกำลังใจให้เกิด ขึ้นในอนาคต

5.ปรึกษาคนรวย

คนส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดและ ยึด ติดกับตัวเอง กลุ่มคนชั้นกลางและคนจนเท่านั้น คุณลองเปิดใจในการเปิดรับกับคน รวยที่มีความพร้อมทางสังคม คุณลองเปิดตัวเองให้คำปรึกษา

กับกลุ่มคนเหล่านี้แบบส่ วนตัว เพื่อศึกษาพวกเขาในการใช้ชีวิต และความคิด แล้วคุณจะพบว่า ส่วนใหญ่คนรวย จะเป็นคนใจกว้าง มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้และทรัพยากรที่น่าสนใจ

6.ไม่โอ้อ วด – แสดงตน

การแสดงตัวตนของคุณอย่างเสมอ ต้นเสมอปลายในวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุและผล ไม่ว่าคุณจะมีราย ได้มากขึ้นเพียงใด

คุณยังคงเลือกใช้ชีวิตของคุณ เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาในอดีต ไม่ใช้ชีวิตแบบตามกระแสของรายได้ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในวันที่คุณกลายเป็นเศร ษฐีก็ตาม

7.เงินไม่เคย นอนหลับ

เงินไม่เคย หลับ ไม่มีตารางเวลาและไม่มีวันหยุด คุณสามารถสร้ างรายได้ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่คุณสามารถทำได้ เพียงคุณมีจริยธร รมและวินัย

ในการวางแผนการทำงานที่ดี คุณสามารถใช้เวลาที่มีอยู่ของคุณจัดส รรทางการเงินอย่างลงตัวในการสร้างรายได้จากการทำงานของคุณ

8.อย่าทำให้รู้สึกว่ามันเลวร้ าย

คุณอาจจะไม่สามารถเลือกเกิดมาจากความพร้อมอย่างสมบูรณ์ มันไม่ใช่ความผิ ดพลาดของคุณ แต่หากคุณ เลือกการใช้ชีวิตอย่างไม่ดี พอในการดำเนินชีวิต

นั่นคือความผิ ดพลาดของคุณ คุณสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนในอนาคตของคุณได้ด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่น ที่จะให้คุณมีแรง บันดาลใจที่จะต่อสู้อย่าง เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

9.ใช้เงินเพื่อยกระดับ

เป็นการยืนยันอีกครั้ง สำหรับการลง ทุนเป็นเหตุผลเดียวที่จะให้คุณสามารถทำขั้นตอนอื่นได้ต่อไป เพื่อให้เงินทำงานที่ย ากและทำงานที่หนักให้คุณ

เพื่อยกระดับรายได้ให้ชีวิตของ คุณดีขึ้นและดียิ่งขึ้นไป การลงทุนเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ ในระดับแบบเพิ่มทุนอย่าง ก้าวกระโดด

10.การตั้งเป้าหมายเพื่อเงิน 10 ล้านไม่ใช่เพียงแค่เงินเพียง 1 ล้านบาท

ความผิ ดพล าดทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การที่คุณไม่คิดใหญ่ให้มากพอ มีข้อแนะนำว่าคุณต้องคิดแบบยั กษ์

โตให้ได้อย่างยั กษ์ แม้ว่าคุณจะเป็นเพียงม ดตัวเล็กก็ตาม เพราะนี่เป็นปัญหาที่ถือว่าคนที่คิดเช่นนี้ ยังเป็นบุคคลที่ขาดแค ลนในโลกใบนี้

สำหรับ 10 ขั้นตอน เหล่านี้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้ คุณสามารถก้าวไปเป็นบุคคล ที่ประสบความ สำเร็จได้ในชีวิต

ด้วยการใช้วีธีที่จะช่วยคุณให้กลายเป็นเศร ษฐีในวัย เพียง 30 คุณต้องกล้าที่จะฝันให้ไกลและไปให้ถึง เพียงคุณเปิดใจให้กว้างพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ความคิดและจริยธร รมในการทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อให้คุณเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จได้ในวัยเพียง 30