7นิสัยของคุณโตมาแบบไหน ถึงมาเป็นคนแบ บนี้ได้

1. เป็นคนตื่นตระห นกอยู่เสมอ

ลักษณะของคนที่ตื่นตระหนกอยู่เสมอ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย

แสดงให้เห็นว่าในช่วงวัยเย าว์ของเขานั้นต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทำร้ า ยจิตใจ

หรือทำให้เ จ็บ ปว ดอยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาต้องโตมาด้วยความกังวล

ว่าจะถูกลงโท ษหรือ ถูกทำร้ า ยหรือไม่ การเติบโตมาแบบนี้ทำให้เขาตื่นตระหนก

กับเหตุการณ์รอบตัวได้ง่าย และรู้สึกว่าโลกทั้งโลกนั้นกำลังจับตาอยู่ที่การกระทำของเขา

หรือเธอเพียงคนเดียว และนั่นทำให้เด็กที่ถูกทำร้ า ยในอดีตโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่

ที่มีปมในใจและมีอาการตื่นตระหน กแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะไม่ได้ตึงเครี ยดมากก็ตาม

2. เป็นคนที่ถูกความกลั วเข้าครอ บงำ

ในวัยเด็กนั้น มีเด็กหลายคนที่ถูกทำร้ า ยทั้งร่างกายและจิตใจ

โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าการถูกกระทำเหล่านั้นจะกลายเป็นปมฝังใจ

และจะแสดงผลเมื่อพวกเขาโตขึ้น และห วาดก ลัวที่ซ่ อนอยู่ภายใน

ของแต่ละคนจะปรากฎชัดขึ้นเมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่

3. เอาตัวร อดอยู่เสมอ

บาดแ ผลในใจเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนั้นจะสะท้อนออกมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

ในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นคนพย าย ามเอาตัวรอดอยู่เป็นจำนวนมาก

และพวกเขาก็ได้แสดงความเห็นแก่ตัวเพื่อให้ตัวเ องรอ ด

ซึ่งคนในลักษณะนี้เติบโตมาด้วยความรู้สึกที่ไม่ปลอ ดภั ยอยู่ตลอดเวลา

พวกเขาจะไม่ชอบไปอยู่ในสถ านกา รณ์ที่พวกเขาควบคุมไม่ได้

หรือสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อผลประโยชน์ของตนเอง

หรือไม่ก็ชอบอยู่ในกรอบแห่งความปลอดภัยของตนเอง ไม่ยอมออกไปเสี่ยงเป็นอันขาด

ซึ่งทำให้พวกเขาอาจพลาดโอกาสครั้งสำคัญ

หรือไม่ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

4. คนที่โลกส่ว นตัวสูง

ในวัยเด็ก การห ลบซ่ อนตัวเมื่อกระทำความผิ ดเป็นทางออกที่เด็กหลายคนเลือก

หรือการหลี กห นีจากความขัดแย้งในครอบครัวไปอยู่ในโลกของตนเอง

ก็เป็นหนทางที่เด็กหลายคนทำแล้วสบายใจ แต่วิธีการดังกล่าวได้กลายเป็นปมในใจ

เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น เพราะคนในลักษณะนี้จะรู้สึกว่าปล อดภัยมากกว่าถ้าอยู่ในโลกของตนเอง

แม้ว่าคนที่อยู่รายล้อมพ ย าย ามที่จะหยิบยื่นความปรารถนามาให้เพียงใดก็ตาม

เพราะความรู้สึกลึกๆในใจที่กลัวว่าจะถูกทำร้ า ยหรือถูกตัดสินจะทำให้รู้สึกเ จ็บปว ด

ถ้ามีความรู้สึกเช่นนี้ขอให้ลองหาคำปรึกษ าจากผู้เชี่ยวช าญ

เพราะโอกาสที่คุณจะเป็นพวกต่อต้านสังคมก็มีอยู่สูงเลยทีเดียว

5. มีความกังวลต ลอดเวลา

ประสบการณ์ที่ทำร้ า ยใจ หรือ กายมาอย่างยาวน านในวัยเด็ก

ทำให้หลายคนยากที่จะลืม และพวกเขาก็ไม่สามารถสลัดเรื่องราวที่เป็นปมนั้นหลุดออก

จากห้วงคำนึงได้ บ่อยครั้งเราจะเห็นคนขี้กังวลนั้นกังว ลไปได้ในทุกเรื่อง

และทำให้ชีวิตไม่มีความสุขทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่พวกเขากังวลบางเรื่องนั้น

มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้น ผลที่ตามมานอกจากจิตใจจะเต็มไปด้วยความกังวล

และความเครี ยดตลอดเวลาแล้ว ร่างกายก็จะท รุดโท รมตามไปด้วย

เพราะความเครียดที่เกินพอดีนั่นเอง

6. พวกชอบประช ดประ ชัน

การได้รับความรักที่ไม่เท่ากันจากพ่อแม่ หรือครอบครัวที่ไม่ค่อยแสดงความรักต่อกัน

แม้ว่าจะรักกันมาก ทำให้หลายคนโตมาพร้อมกับความรู้สึกที่ค้ างอยู่ในใจ

และกลายเป็นคนที่ชอบประชดประชัน ไม่ยอมที่จะพูดตรงๆ

หรือ แก้ปัญหาโดยตรง กลับที่จะใช้การแสดงออกแส ร้งเหมือนว่าไม่รัก

แต่แท้จริงแล้วรักมากมาแทน ซึ่งลักษณะอาการแบบนี้ไม่มีอะไรต้องแก้ไข

แต่คนรอบข้างต้องเข้าใจว่า ด้วยวัยเด็กที่เติบโตมาโดยที่ความรักอาจข าดห าย

ไปบางชั่ วขณะ ส่งผลให้โตขึ้นพวกเขาต้องโตมาเป็นคนแบบนี้

7. พวกที่ชอบโท ษตัวเอง

คนที่ไม่ว่าจะผิ ดหรือถูกมักจะโท ษว่าเป็นความผิดของตัวเองเอาไว้ก่อน

มีให้เห็นเป็นจำนวนมากในสังคม ส่วนหนึ่งเพราะในวัยเย าว์นั้น

พวกเขาถูกเลี้ ยงดูมาโดยขาดที่พึ่งทางใจ

พวกเขาเหมือนถูกทิ้ งให้อยู่โดยลำพัง เมื่อต้องการความสนใจหรือความเห็นใจ

พวกเขายินดีที่จะยอมให้ตัวเองเป็นเห ยื่อ หรือ เป็นคนที่ผิดเอง

พวกเขาจะรู้สึกว่าถ้ารับเอาคำสั่งและความผิดเอาไว้ทั้งหมด

จะดีกว่าให้พวกเขาไปแก้ตัวหรือให้เหตุผลที่คงจะไม่มีคนฟัง

ซึ่งแบบนั้นจะเจ็ บป วดมากกว่า