10นิสัย ที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉล าด

1. คิด 10 ไอเดียใหม่ๆในทุกๆวัน

การเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ๆก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายของกล้ ามเนื้ อส มองคุณ ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ดีเสมอไป

ขอแค่ลองคิดก็เพียงพอแล้ว อน าคตใครจะรู้ว่าเงินร้ อยล้านอาจมาจากความคิดง่ายๆของคุณ

2. อ่า นข่าวหนังสือพิมพ์หรือในโซเชี ยล

คุณจะได้รับข่าวสารที่แป ลกใหม่เสมอ และเวลาเข้าสังคมคุณจะได้คุยกับเพื่อนๆแบบรู้เรื่อ ง

3.หาเรื่องที่สนใจและศึกษาอย่างจริงจัง

ค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรสนใจเรื่องไหนและพย าย ามค้นคว้าอย่างจริงจัง

4.หาบุคคลที่เป็นแรงบั นดาลใจ

จะเป็นใครก็ได้ขอแค่มีแนวคิดที่เจ๋งๆ มีวิถีชีวิตที่น่าเป็นแบบอย่าง หากคิดไม่ออกบอกเฟ ซบุ๊ กก็ได้

5.แบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่น

การสอนผู้อื่นเสมือนเป็นการทบทวนความรู้และเส ริมสร้ างความรู้ของคุณ อีกทั้งมันยังทำให้คุณดูฉลาดขึ้นอีกด้วย

6.สร้างความเห็นที่แต กต่างกัน

พย าย ามแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป คิดนอกกรอบ มันจะช่วยให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆและต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

7.อ่านหนังสื อหนึ่งบ ทในชีวิตประจำวัน

จะเป็นนิย ายหรือไม่ใช่นิย ายก็ไม่สำคัญ เพราะการอ่านเป็นหัวใจสำหรับการออกกำลังกายของสมอ ง และพอ กพู นความรู้ไปเรื่อ ยๆ อย่าบอกนะว่าไม่มีเวลาอ่าน ควรให้เวลากับมันบ้าง

8.บันทึกสิ่งที่คุณเรียนรู้

จะจดใส่กระด าษหรือเขียนเป็นบล็ อคล งเน็ ตก็ได้ นอกจากจะเป็นการจดบันทึกแล้วมันจะทำให้คุณเป็นคนมีความรับผิ ดชอบอีกด้วย

9.คบบัณฑิ ต บัณฑิ ตพาไปหา ผล

ถ้าเป็นไปได้จริงควรจะออกไปเที่ยวกับคนที่มีความรู้ความฉลาดกว่าคุณ เพราะคนเหล่านี้จะสอนสิ่งใหม่ ๆ เวลาที่คุณเห็นพวกเขาทุกคนพูดถึงความรู้ใหม่ๆมันจะช่วยสร้ างแรงบั นดาลใจให้คุณด้วย

10.เอาชนะความกลัว

อย่ามัวแต่กลัวที่จะทำ อย่าผลั ดวันประกั นพ รุ่ง จงเอาชนะความขี้เกี ยจ เพื่อความเร็จของคุณเอง