วิธีลงทุนให้ถูกกับวั ย มีเงินเก็ บเงินใช้ถึงลูกหลาน

ในวัยนี้คุณควรวางแผนการเงินอย่างไร หรือควรออมและลงทุนอะไรดี? เพราะด้วยวัยที่ต่างกันทำให้ทั้งภาระ หน้าที่

และความรับผิดชอบก็แตกต่างกันด้วย คุณจึงควรวางแผนทางการเงินให้ดี เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยค่ะ

1. วัยเริ่มทำงาน (อายุ 20-30 ปี)

ด้วยลักษณะนิสั ยการใช้เงินในวัยนี้โดยส่วนใหญ่ มักจะหมดไปกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อสนองความต้องการ

หรือซื้อความสุขให้กับตนเองเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การกิน การช้ อปปิ้ง รวมถึงการทำศั ลยก รร มความงาม

หรือแม้กระทั่งการซื้อ-ผ่ อนสินท รัพย์ก้อนใหญ่ เช่น รถย นต์ ค อนโด โดยที่สถานะทางการเงินเรายังไม่พร้อม ก็อาจจะทำให้เกิดหนี้และเป็นปัญหาตามขึ้นมาได้

หากแต่คุณรู้จักวางแผนทางการเงิน และมองถึงภาพอน าคตทางการเงินของคุณ กลุ่มคนในวัยนี้มีศักยภาพ และความคล่อ งตัวในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง

เพราะเป็นวัยที่มีภาระทางการเงินน้อย หากเปรียบเทียบกับคนในวัยอื่นๆ จึงเป็นการง่ายที่จะเริ่มต้นสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักออมเงิน และเริ่มการลงทุน

สำหรับบางคนที่มีความฝัน อยากมีกิจการเป็นของตนเอง คุณต้องกำหนดชีวิตของคุณนับตั้งแต่ตอนนี้ ทำก่อนย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จที่มากกว่า

เริ่มต้นออมเงิน และลงทุนในวันที่คนส่วนให ญ่ในวัยเดียวกันยังไม่ได้ให้ความสำคัญ วัยนี้พูดได้เลยว่าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญที่สุดคือวินั ยทางการเงิน

คือ รู้จักใช้จ่าย และรู้จักอ อมเงิน ในช่วงอายุนี้ควรมีเงินเก็ บหลักแสน เพื่อเอาไว้ใช้ในย ามจำเป็น หรือยา มฉุ กเฉิน ถ้าคุณทำได้ย่อมมีโอกาสไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

ออม และลงทุนอะไรดีในวัยนี้

การเริ่มต้นออมสำหรับวัยนี้ ควรสร้างวินั ยในการออมให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และหากสนใจทางด้านการลงทุนให้เน้นลงทุนแบบระยะย าว โดยมีสัดส่ว นอย่างน้อย 10% ของรายได้

โดยอาจจะเริ่มออมแบ บฝากประจำระยะยาว เพื่อลดโอกาสการใช้เงินที่มาจากรายได้ต่อเดื อนไปจนหมด ควรกันเงินเพื่อเป็นเงินสำรองฉุ กเฉิ นอย่างน้อย 3-6 เดือนของรายจ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยสามารถออมในบัญชีเงินฝากออ มทรัพย์ ลงทุนในกองทุนร วมตลาดเงิน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภา พคล่องสูง

หรือลงทุนในหุ้นที่มีปันผล เพื่อรับผลตอบแทนไว้ใช้เป็นเงินหมุ นเวียน และเป็นเงิ นเก็บสะสมไว้สร้างตัวในอนาคตได้

ในวัยนี้ยังเหมาะแก่การเริ่มลงทุนซื้ อประกั นชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกั นสุขภ าพ เพราะถือเป็นข้อได้เปรี ยบของคนวัยนี้ เนื่องจากอา ยุยังไม่ มากเบี้ ยประกันจึงยังไม่สูงมากนัก

2. วัยส ร้างตัว และสร้างครอบครัว (อายุ 31-40 ปี)

ในวัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่มีภาระทางการเงินสูงที่สุดสำหรับใครหลาย ๆ คนเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการวางแ ผนการเงินที่ดี

ทั้งการออมเงิน จัดส รรปันส่วน และการนำเงินไปลงทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ค่ อนข้า งสำคัญสำหรับคนในวัยนี้เลยทีเดียว

ออม และลงทุนอะไรดีในวัยนี้

ในวัยนี้การกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การแต่งงานสร้างครอบครัว ซื้อบ้าน ซื้อรถคันใหญ่กว่าเดิม

วางแผนการศึกษาให้ลูก เป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการไ ลฟ์สไต ล์ส่วนตัว ตลอดจนเป้าหมายการวางแผ นภา ษี และการวางแผนเก ษียณอ ายุ

จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงวัยนี้ ด้วยภาระที่มากขึ้นจากเดิม เราควรมองการลงทุนอะไรดี ๆ ที่จะเหมาะสมกับวัยอย่างเรา

ควรกระจายความเสี่ย งในการลงทุนด้วยการแบ่งเงินลงทุนไปยังสินทรั พย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ทุ่มเงินลงทุนไปในสินทรั พย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง

โดยอาจเริ่มต้นจากการออมเงินในรูปแบบเงินฝา กอ อมทรัพย์ด อกเบี้ยสูง เพื่อสำรอ งเงินไว้ในย ามจำเป็น สำหรับเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา และฝากประจำระยะย าว เพื่อเป็นหลักประกั นในชีวิต

ลงทุนในกองทุนแบบมีปันผล ซื้อหุ้นตัวที่มีปันผล ลงทุนในตราส ารหนี้ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางแผนไว้แล้ว

ควรซื้อประกันสุขภาพ 2 กรมธร รม์ขึ้นไป เพื่อเป็นการวางแผนความมั่นคงทางการเงินด้วยการลดความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่า ยในการรักษาพย าบาล

อาจซื้ อประกั นชีวิตแบ บบำน าญ เพื่อคุ้มครองชีวิต และสร้างหลักประกันให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการวางแผนเกษี ยณอายุ สามารถเริ่มวางแผนในวัยใกล้เก ษียณก็ได้ แต่ความจริงแล้วนับว่าเป็นการวางแผนที่อาจล่าช้ าเกินไป

เพราะจำนวนเงินอ อม เงินลงทุนสะสมอาจจะไม่เพียงพอให้คุณไว้ใช้จ่ายหลังเกษี ยณ และการว างแผนรับมือเก ษียณอายุที่ดีคือต้องเริ่มให้ความสำคัญตั้งแต่วันนี้ และตอนนี้

3. วัยสร้างความมั่นคง และสะสมความมั่งคั่ง (อายุ 41-50 ปี)

ช่วงก่อนเข้าสู่วัยเกษี ยณ ถือว่าเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางการเงินดีที่สุดในช่วงวัยหนึ่ง เนื่องจากความมั่นคงทางหน้าที่การงาน

การวางแผนการเงินในช่วงก่อนหน้า และภาระหน้าที่ที่ลดลง จึงเหมาะกับการลงทุนเพื่อเต รียมพร้อมกับวัยเกษี ยณที่กำลังจะมาถึง

ออม และลงทุนอะไรดีในวัยนี้

ในวัยนี้ควรมีบัญชีเงินฝ ากอ อมทรัพย์ดอกเบี้ ยพิเศ ษ และฝากประจำเพื่ อคนสูงวัย ให้ดอ กเบี้ยรายเดือน ไม่หักภ าษี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายห มุนเวี ยนสำหรับเบิกจ่ายได้ทุกเดือน และสำร องเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน การวางแผนเกษี ยณอายุ ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากของวัยนี้

กองทุนรวม R M F หรือ ประกันบำน าญ สามารถทำให้เป้าหมายวางแผนเก ษียณของท่านสำเร็จได้ตามที่วางไว้

ผลิ ตภั ณฑ์ประกันชีวิ ตและประกันสุขภาพ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันความเสี่ ยงทางสุขภาพให้กับคนในวั ยนี้

ควรซื้อประกั นสุขภ าพ 2 กรมธ รรม์ขึ้นไป แม้ว่าเบี้ ยจะสูงขึ้นตามวัย แต่การวางแผนปกป้องความมั่นคงทางการเงินด้วยการล ดคว ามเสี่ ยง

ในจากค่าใช้จ่ายในการรักษ าพย าบาลที่อาจเกิดขึ้น ด้วยประกันชีวิตแบบบำนา ญ เพื่อคุ้มครองชีวิต และสร้างหลักประกันให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า

4. วัยใกล้เกษี ยณ-หลังเกษี ยณ พร้อมส่งต่อความมั่งคั่ง (อายุ 50 ปีขึ้นไป)

หากใครมีการวางแผนทางการเงินที่ดีมาโดยตลอด ในวัยนี้ควรจะเป็นวัยที่มีความมั่นคง และมั่งคั่งทางการเงินมากที่สุด

ถือว่าเป็นวัยแห่งการพักผ่อน เนื่องด้วยจากภาระ และความรับผิดชอบที่ลดลงไปมาก ทั้งของตนเองและครอบครัว

ทำให้ลักษณะการลงทุนในช่วงวัยนี้อาจจะแตกต่างไปจากช่วงวัยอื่น คือเน้นการลงทุนที่ปล อดภัย ความเสี่ ยงต่ำ

เพื่อให้เงินที่เราสะสมและลงทุนมาอยู่ได้นานที่สุด ขณะเดียวกันบางท่านอาจมีการว างแผนการลงทุน หรือส่งต่อมรด กให้กับลูกหลานของตน ในรูปแบบต่าง ๆ

ออมและลงทุนอะไรดีในวัยนี้

การลงทุนสำหรับช่วงวัยนี้ ควรเน้นลดพอ ร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสูง เพื่อลดโอกาสการสูญเสี ยเงินต้นหรือขาดทุน

เนื่องจากเป็นวัยใกล้เก ษียณ กระแสเงินส ดสภาพค ล่องจึงมีความสำคัญ ควรฝากออมท รัพย์สำหรับเบิกถ อนได้ตลอดเวลา

เพื่อรองรับค่าใช้ในการรักษาพย าบาลที่อาจเกิดขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าความคุ้มครอง หรือความคุ้มครองที่กำลังจะหมดลง

บางคนอาจเลือกลงทุนในอสั งห าริมทรัพย์ เช่น บ้านเช่า คอ นโด ฯลฯ ซึ่งให้ผลต อบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสม อในรูปของค่าเช่า

สำหรับคนวัยนี้ การวางแผน ม ร ด ก ผ่านการทำประกั นแบบตล อดชี พ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งต่อคว ามมั่งคั่งไปสู่ลูกหลาน