5 วิธีทำเงิ นออมให้เกิดประโย ชน์มากกว่าเงินที่มีอยู่

หลายคนเมื่อเก็บเงินออมได้ถึงจุดหนึ่งก็จะมองหาช่ องทางในการต่อยอดเงินแบบที่เร็วและง่ายที่สุด

หลายวิธีตรงนี้อาจจะดูแล้วก็เป็นปัญหาได้เช่นกัน เพราะถ้าคุณศึกษาการลงทุนไม่ดี เงินออมก็อาจจะหลายกลายเป็นศู นย์ได้

แต่ถ้าคุณเลือกการลงทุนที่ดี ถึงแม้จะช้าสักหน่อยก็ได้แน่นอน แล้วการออมเงินที่ดีและต่อยอดได้ดีนั้นก็มีการจัดอันดับไว้ 5 อย่างนั้นคือ

1.ใช้เงินเรียกเงิน

นำเงินออมใช้เงินเรียกเงินก็อย่างเช่น ปล่อ ยเงินกู้

และการปล่อยเงินกู้ในที่นี้อาจจะเป็นในรูปแบบของการปล่ อยให้รัฐบาลกู้

อย่างการซื้อพันธบัตร การเลือกลงทุนกับรัฐของเหล่านี้ รัฐจะมีการรับประกันที่ดี

ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอน คุณจะได้ไม่มากก็จริง แต่ความเสี่ ยงต่ำ น่าลงทุนเป็นอย่างมาก

2.นำเงินอ อมมาทำธุ รกิจ

การนำเงินออมมาทำธุรกิจ สิ่งที่สำคัญจะต้องเป็นธุรกิจที่เรามีความชำน าญและมีใจรัก สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างมาก

เพราะเมื่อไหร่ที่เราทำเพราะมีคนแนะนำ เราจะเกิดความเบื่ อหน่ ายได้ง่ายและสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝัน

คุณจำเป็นที่จะต้องมองงานเส ริมตรงนี้ให้ดี บางที่ ก็อาจจะเริ่มจากเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยโตที่หลัง

3.ต่อยอ ดกับธุรกิจ

สำหรับบางคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็อาจจะนำเงินออมมาต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ก็ทำได้

อาจจะขย า ยสาขา หรือต่อเติมให้ธรุกิจของคุณครบวงจร

เรื่องราวแบบนี้ทำกันมานานแล้ว และให้ผลประกอบการที่ดีกับเราด้วย

4.ลงทุนกับสังคม

การลงทุนกับสังคมก็อย่างเช่นการทำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งตอนนี้สังคมกำลังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่คุณอาจจะลงทุน

ซื้อต้นไม้ต้นเล็กๆ มาปลูกไว้ให้โตแล้วขายออกไป

หรือเพาะเมล็ ดพั นธุ์แล้วขายต้นกล้าต้นไม้นั้น

ยิ่งโตก็ยิ่งแพง และเป็นการลงทุนที่ต่ำ มาก มีพื้นที่น้อยก็สามารถทำได้

5.ซื้อหว ยแบ บไม่กินทุน

การซื้ อหว ยแบบไม่กินทุนก็ อย่างเช่นสลากของธนาคารต่างๆ

ที่มีการเปิดกันอยู่บ่อยๆ หลายคนก็หมดกับการเล่นห วยไปจำนวนไม่น้อย

แต่ก็ไม่เคยได้ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาซื้อห วยกับธนาคารที่เรียกว่าสล ากออมทรัพย์

เหล่านี้ดูจะเป็นผลการออมเงินที่ดีกว่าเป็นอย่างมาก

การออมเงินสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือ วินั ย

คุณจำเป็นจะต้องมีวินั ยที่แข็งแรงเป็นอย่างมาก ทำการวางระเบียบแบบแผนให้ดี

การวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นคือการวางแผ นอนาคตที่ดีที่สุด

ถ้าคุณวางแผนได้ดี และทำตามได้ตามแบบแผนที่วางไว้

เงินออมของคุณก็จะกลายเป็นเงินที่คุณใช้อยู่ใช้กินได้ตล อดชีวิตไม่มีวันหมดอย่างแน่นอน