12เคล็ ดลับให้ชีวิตแก่อย่ างมีคุณภาพชราอย่ างมีสุข

สักกี่คนที่อายุมากแล้วจะสดชื่นเบิกบานทั้งกายใจ อย่ างที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้

นอกจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีคำว่า“เกษียณ”อุทิศตัวทำงานอาทิตย์ละ 7 วันแล้ว ในวันนี้ของ ดร.สุเมธ ยังคงแอ็ กที ฟกระฉั บกระเฉง

แถมยังเดินป่าไหวจนหลายๆ คนอดถามไม่ได้ถึงเคล็ ดลับการใช้ชีวิตและนี่คือ 12 เคล็ดลับดีๆ ของการ“แก่อย่ างมีคุณภาพชราอย่ างมีสุข” จาก ดร.สุเมธ

1.อย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษีย ณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย” พากา ยไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกินอาหารดีๆ

แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่ อนทั้งที่ก ายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ดร.สุเมธ บอกว่า

โดยส่วนตัวทุกครั้งที่มีจังหวะได้พักผ่อนเว้นวร รคชีวิตนานๆ จึงมักถือโอกาสเอาจิตไปพักด้วยการบ วช ครั้งล่าสุดบวชตอนอายุ 65 เป็นพระส ายวัดป่าอยู่ที่สกลนคร

2.ใช้ชีวิตอย่างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกินแทนที่จะกินตามใจปาก สนองความอย ากของตัวเอง แล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน ลดน้ำตาล

ทำไมเราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเอง ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

3.น้อมนำหลักเศร ษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการดำเนินชีวิต โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้น จึงต้องรักษาศีลเสียก่อน

และมีสติสมาธิ ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง เมื่อดำเนินทุกอย่ างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

4.ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

ด้วยหลัก “ทาน” ของทศพิธรา ชธร รม เกษี ยณแล้วอย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆ แต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้

เท่าที่ร่างกายของเราจะทำได้ รักษาร่างกายให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5.อยู่อย่ างสง่า จากลาอย่ างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง ทุกอย่ างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ และเมื่อถึงเวลาก็จากลาโล กอย่างสงบ

สิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึง แต่ถ้าประกอบความชั่ วไว้มาก คนก็ยังด่ าทอไปจนถึงลูกหลาน

6.ฝึกระลึกถึง “มรณ านุสติ”

ใครๆก็สิ้นใจได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอการสิ้นใจเท่าเทียมกันหมดทุกคน เมื่อมองเห็นการสิ้ นใจเป็นเรื่องธ รรมดา จะทำให้เรานิ่งเฉยกับการลาโล ก

7.อวิโรธนะ

คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ เป็นหลักทศพิธราชธ รรมที่ต้องรักษาให้มั่น หากอย่างปฏิบัติตามร.9 โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสองอย่ าง คือ

ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

เป็นธรรมหรือเปล่า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเปล่า

7.ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ร.9 ทรงรับสั่งเส มอ เพราะจิตเป็นเรื่ องสำคัญ ต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุกอย่ างเป็นเรื่องสนุก

จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรว ดเร็ วและมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้ มแย้ มแจ่มใสบรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

8.อักโกธะ

หรือ ความไม่โกร ธ เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศพิธรา ชธรรม เพราะเมื่อโกร ธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอาร มณ์ไม่อยู่ในเรื่องไร้สาระ

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องมากระทบใจ แค่ลองพ ลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่ างก็จบ

9.รักษากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโย ชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้

เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่ าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์ คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่ าเสียเวลาเป็นทุกข์ แต่ให้ทุกเวลามีความสุข

10.อย่ าหยุดทำงาน

เกษี ยณแล้วอย่ าเอาแต่นั่งๆนอนๆเพราะเมื่อไหร่ที่เราห ยุดทำงาน ร่างกายของเราก็จะหยุดตามลงไปด้วย เหมือนรถที่จอดเฉ ยๆ สต าร์ตไม่ติด

ร.9 ทรงมีรับสั่งว่า อย่ าหยุดด้วยจิต และกายก็อย่ าหยุดด้วย ทำให้ ดร.สุเมธ ยังคงทำงานทุกวัน ส่งผลให้แข็ งแร งจนถึงวันนี้

11.ใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นธรรม ดาเอาไว้ อย่ ายึดติ ดยศถาบรรด าศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่างธรรมดาเรียบๆง่ายๆ

เพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษี ยณแล้ว ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

12.ยึดถือคำว่า “ประโย ชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต อะไรไม่มีประโยชน์อย่ าทำ อย่ าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์

ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุขแง่คิดดีๆ จาก ดร.สุเมธ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า

คุณค่าและความสุขในชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุ แต่อยู่ที่ไลฟ์สไ ตล์และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษี ยณ