9 นิสั ยผู้ชายในฝันของสาว เจอแบบนี้รีบคว้ าไว้เลย

ผู้ชายในฝันของสาวๆ เป็นยังไงกันบ้างค่ะ?

1. มีความเป็นผู้นำ

ในที่นี้ไม่ได้หมา ยความว่าต้องมีอำนาจเหนือ กว่าผู้หญิงนะ ไม่ใช่การก้ าวร้า วออกคำสั่ง ผู้นำคือการรับฟังกันและกัน แก้ปัญหาให้เราได้

2. สุภาพ
ไม่ใช้วาจ ารุนแรง หากวันใดทะเล าะกันจะไม่มีการใช้ถ้ อยคำรุนแรง ใช้คำพูดทำร้ ายกัน

3. ทำให้เรามีความสุข
ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจเสมอ บอกรักกันเป็นประจำ มีเซ อร์ไพ รส์ตลอด

4. ไม่เจ้ าชู้
แน่นอนว่าไม่มีใครชอบผู้ชายเจ้าชู้ มั่นคงในความรัก ไม่เห็นผู้หญิ งเป็นของเล่น รักเดียวใจเดียว

5. ยอมลงให้กัน
หากเกิดปัญหา หรืองอนกัน หากผู้ชายไม่ได้ผิดอะไรและเห็นเป็นเรื่องเล็ กน้อย ก็ยอมๆ ให้ผู้หญิงไปเถอะ ง้อเธอบ้าง

6. รักครอบครัว
เป็นผู้ชายที่รักทั้งครอบครัวเขาและครอบครัวเรา

7. ไม่โกหก
เขาจะไม่ปิ ดบังอะไรคุณเลย แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ

8. ไม่ดื่มแอล กอฮ อล์
ในทีนี้จะไม่พูดถึงเรื่องการดื่ มเล็กๆ น้อยๆ เพื่อสังคม สังสรรค์ จะพูดถึงคนที่ดื่มแล้ วขา ดสติ กลายเป็นคนละคน อาจทำร้ ายคุณและคนอื่นได้ สร้างความเดื อดร้ อน

9. ให้โอกาสคุณเส มอ
ไม่ว่าคุณจะทำผิดพ ลาด เขาก็จะคอยเป็นที่ปรึ กษาและให้โอกา สคุณ ไม่ใช่ต่อว่า