16สิ่งที่เราได้เรีย นรู้จากการที่เราได้“รัก”ใครสักคนเพิ่ มความรักที่ยั่งยืน

1.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผล ว่าทำไมเราจึงไปรักเขาได้ แต่ให้รู้ไว้ว่าทุกวันนี้เรารักเขาและต้องรักให้ดีที่สุดก็พอ

2.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่ต้องสนว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสร รคมากมายแค่ไหน แต่ควรนึ กขอบคุณโช คชะตาที่สร้างให้มีอุปส รรค เพื่อให้เราทั้งส องได้ร่ว มฟันฝ่าไปด้วยกัน

3.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดว่าเขาทำอะไรเพื่อเราบ้างแต่ให้มานั่งถามตัวเองดูว่า วันนี้เราทำอะไรเพื่ อคนที่เรารักแล้วหรือยัง

4.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่ต้องไปมัวระแวงว่าเขาจะไปมีใครอื่นนอกเหนื อจากเราแต่ควรระวังใจของตัวเองให้เ ข้มแ ข็งพอที่จะไม่รับใครเข้ามาในใจอีก

5.การที่เราจะรักใครสักคน…ไม่ต้องไปขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตของเขา ว่าเขาเคยมีใครยังไงแต่ให้คิดไว้ว่าทุกวันนี้มีเขาและเราอยู่ด้วยกัน อดีต..ถึงอย่างไรก็คืออดี ต

6.การที่เราจะรักใครสักคน..เมื่อทะเล าะกัน คำว่าแพ้หรือชนะ ก็ไม่สำคัญเราจึงยอมให้เขาเป็นฝ่ายชน ะเสมอ ถ้าทำให้เขาสบายใจ

7.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่ควรพย าย ามเปลี่ยนแปลงตัวเขาแต่ควรพย าย ามปรับตัวเองให้เข้ากับเขาจะดีกว่า

8.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่ควรหูเบา เพราะอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักได้

9.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่ใช่การสัมผัสกันด้วยร่างก ายแต่เป็นการสัมผัสกันด้วยหัวใจต่างหาก

10.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่จำเป็นต้องบอกรักกันทุกวัน เพราะการที่เราคอยห่วงใยกันอยู่เสมอๆ ก็สามารถทดแทนคำว่ารักได้ดี แม้สักล้านคำ

11.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่เกี่ยวกับสิ่งของนอกกายใดๆเลย เพราะความรักไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน หรือแลกมาได้ด้วยทรั พย์สิน

12.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่ต้องคอยนับว่าเขามีข้อเสียมากมายสักกี่ข้อ เพราะข้อดีของเขาก็มีมากพอที่จะทำให้เราลื มข้อเสี ยทั้งหมดของเขาได้

13.การที่เราจะรักใครสักคน..ไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตล อดเวลา แค่เรามีเขาอยู่ในใจทุกนาทีก็พอ

14.การที่เราจะรักใครสักคน..เมื่อเห็นเขาเสียใจ ไม่ต้องรอจนกระทั่งเขาเสียน้ำต าแล้วค่อยเข้าไปปลอบใจ

แต่ควรรีบเข้าไปแบ่งเบาคว ามไม่สบายใจของเขา เสียตั้งแต่เมื่ อเราเห็นเขาเงี ยบๆซึ มๆไป

เพราะหากเราปล่อ ยเขาไว้จนสายเกิน ผลสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียใจที่สุดเมื่อรู้ตัวก็คือตัวเราเอง

15.การที่เราจะรักใครสักคน..อย่ารอที่จะบอกรัก ให้รีบบอกคนที่เรารักซะ ก่อนที่จะไม่มีเขาคนนั้นให้บอกอีกต่อไป

การที่เราจะรักใครสักคน..แม้ว่าอาจทำให้เราลุ่มห ลงแต่ก็ทำให้เราได้รับรู้และเข้าใจ ว่าความสุขจากการที่ได้รักใครสักคน มันมีมากมายแค่ไหน

16.การที่เราจะรักใครสักคน..จงเชื่อมั่นในตัวเขาให้มากๆการที่เราจะรักใครสักคน ง่ายยิ่งกว่าการพย าย ามล บเขาออกไปจากหัวใจ

ความรัก สอนให้เราได้เรียนรู้หลายๆสิ่ง

ความรักเป็นบทเรียนดีๆ ที่ไม่อาจเข้าใจได้ถ่องแท้ถ้าไม่ได้สัมผั สด้วยตัวเอง

ความรัก ทำให้เราเป็นผู้ให ญ่ขึ้น ทำให้เราเข้าใจอะไรๆมากขึ้น

ความรัก ทำให้เราเป็นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์แบบ

นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราได้รักใครสักคน