5นิสั ยการใช้เงินที่จะทำให้คุณมีเงินเก็ บ ร วยได้อย่ างยั่งยืน

เราคงไม่ปฏิเส ธว่าความร่ำรว ยนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายชีวิตของใครหลายๆคน บางคนเลือ กที่จะทำงานมาก

ทำงานให้หนักในวันนี้เพื่อหวังว่าเราจะสบ ายในวันหนึ่งข้างหน้า บางคนเลือ กที่จะก้าวเข้าไปสู่การทำธุรกิ จเพราะเป็นช่องทางในการสร้างความร่ำรว ยแบบก้าวกระโดดให้กับเราได้

หากว่าเราจับธุ รกิ จถูกจุดหรือส่วนบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็ บเงินเก็บท องไว้ให้มากเพื่อให้วันหนึ่งเราจะก ลายเป็นคนร่ำรวยกับเขาขึ้นมาได้บ้าง

แต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมนั่นก็คือนิสั ยการใช้เงินของเราเอง เพราะต่อให้เราทำงานหนัก ทำงานมาก ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีกำไรมากมาย

แต่ถ้าเราใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ ยสุ ร่า ย ฟุ่ มเฟื อย ใช้เงินมือเติ บ โอกาสจะร่ำร วยก็คงจะยาก หรือหากว่าเรารว ยแล้ว แต่ยังมีนิสั ยการใช้เงินแบบที่ว่าความรวยนั้นก็อาจจะอยู่กับเราไม่ยั่งยืนก็ได้

แล้วนิสั ยการเงินแบบไหนล่ะที่จะช่วยให้คุณรวยแบบยั่งยืน

1.พย าย ามใช้เงินสด

ไม่ได้บอกว่าบั ตรเค รดิตหรือบัต รเดบิตไม่ดี หากว่าผู้ใช้มีวินั ยทางการเงินที่ดีมากก็สามารถใช้ได้ เพราะทั้งบัต รเครดิ ตและบั ตรเดบิ ตก็ให้ความสะดวกกับเราและยังมีข้อดีอื่นๆอีกมาก

แต่การใช้บัต รเค รดิ ตหรือบั ตรเดบิ ตทำให้เราเพลิ นกับการใช้จ่ายได้ นี่เป็นเรื่องจิตวิทยาในการจับจ่ายที่เราไม่ได้หยิ บนับเงินเพื่อจ่ายออกไป

ทำให้เราจ่ายอะไรต่อมิอะไรไปได้แบบง่าย ๆ ลองนึกถึงความแตกต่างของความรู้สึกเวลาที่เราซื้อของด้วยบัตรเค รดิ ตกับซื้อของด้วยเงินสดสิ ถ้าเราได้หยิบเงินมานับแล้วจ่ายออกไป

เราจะรู้สึกได้ถึงการที่เงินมันหา ยจากกระเป๋ าเราไปทันทีซึ่งไม่เหมือนกับการรู ดบั ตรที่เราจะไม่รู้สึกอะไรจนกว่าจะเห็นจากใบแจ้งหนี้

ดังนั้นการพย าย ามใช้เงินส ดเพื่อซื้อของจึงเป็นนิสั ยที่จะสร้างความรว ยแบบยั่งยืนได้ เพราะแต่ละครั้งที่เราต้องจ่ายเป็นการหยิบจ่ายแบบเห็นคุณค่าของธนบั ตรแต่ละใบอย่างแท้จริงนั่นเอง

2.วางแผนการเงินอ ย่างเป็นระบ บ

การใช้จ่ายเงินแบบไม่รู้ที่มาที่ไปทำให้สุดท้ ายแล้วตัวเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเราใช้เงินมากเกินไปหรือไม่

หากเราไปอ่านประวั ติมหาเศ รษฐีข องโลกเราจะเห็นเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นมีการวางแผนการเงินของตัวเองไว้อย่างเป็นระบบ

เมื่อมีรายได้เข้ามาเราต้องวางแผนว่าจะเก็บอ อมและใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ วิธีนี้จะทำให้เรารู้สถ านะการเงินของเราตลอดเวลา

เช่นว่า เรามีค่าใช้จ่ายประจำอะไรบ้าง แต่ละเดื อนเราใช้จ่ายอะไรฟุ่ม เฟือ ยไปกี่มากน้อย เป็นต้น

3.ใช้จ่ายให้พอดีกับฐา นะและ รายได้

สมัยนี้พอใครไปทานอาหารที่ร้า นหรูหรา อาหารตกแต่งมาในจานอย่างสวยงาม ราคาแพ ง ก็มาโพ สต์ภาพบนโ ซเชี ยลมีเดียเพื่อประกาศให้โลกรู้

ใครเห็นก็เกิดกิเล สอยากจะแ ห่ต ามไปทานกันบ้าง โดยที่บางครั้งก็ลืมไปว่ารายได้ของเรานั้นมันเท่าไหร่กัน บางคนทานของอร่อยทุกวันก็เอามาโพ สต์ทุกวัน

พอวันหนึ่งทานอาหารธรรมดาก็มาโพ สต์ว่านี่ทา นแบ บธรรม ดาก็ได้นะ ซึ่งที่จริงแล้วอาหารธรรมดานี่แหละที่ควรจะเป็นอาหารประจำวันของเรามากกว่า

ทำให้มันเป็นเรื่ องปกติที่จะต้องกินข้าวราดแกงหรือก๋วยเตี๋ ยวซ อยข้างบริษัท ส่วนอาหารหรูหรานั้นเก็บไว้เป็นมื้อพิเศ ษในวันพิเศ ษเพื่อให้มันดูพิเศ ษจริง ๆ จะดีกว่า

นิสัยการใช้จ่ายเงินให้พอดีกับฐานะและรายได้ของเราเท่านั้นจึงจะทำให้เราเป็นคนรวยแบ บยั่งยืนได้ หากอยากรวยแบ บยั่งยืนเราต้องไม่มัวให้ความสำคัญกับสถานะทางสังคมมากไปกว่าอิสรภ าพทา งการเงิน

มหาเศร ษฐีระดับโลกหลายคนที่เลือ กอยู่ในบ้านหลังกะทั ดรั ดและใช้รถย นต์ยี่ห้ อธรรมดาที่ใช้งานได้ดี การซื้อของก็เช่นเดียวกันควรเลื อกซื้ อเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้

เหมื อนกับที่ ว อเ รน บั ฟเ ฟต์ เคยพูดไว้ว่า ถ้าคุณซื้ อของที่คุณไม่จำเป็ นต้อ งใช้ วันหนึ่งคุณจะต้องข ายข องที่จำเป็นสำหรับคุณ

4.เก็บอ อมให้มากกว่าที่ใช้

ขอยกตัวอย่างของคน เ ย อ ร มั น ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นช าติที่อ อมเงินเก่งมาก เพราะคนส่วนใหญ่ของเขาจะออมเงินมากถึง 70% ของรายได้

เห็นตัวเลขสั ดส่ วนการออมที่สูงถึง 70% แล้วก็อ ดทึ่งไม่ได้ ยังไม่พอนะคะ หากว่าเงิน 30% ที่เหลือนั้นไม่พอใช้

พวกเขาจะเลือ กวิธีการหาร ายได้เส ริมเพื่อนำมาใช้จ่ายแทนโดยที่จะไม่แตะเงินออ ม 70% นี้เลย หากว่าคนไทยเราเก็ บอ อมได้มากเหมือนกับคนเ ยอ รมั น

ก็รับรองได้เลยว่าจะมีคนรวยแบบยั่งยืนเพิ่มขึ้นในประเท ศเราอีกมากเลยค่ะ อย่าลืมวิธีการออ มเงินที่ได้ผลดีที่สุดก็คือ

หักเงินอ อมก่ อนทุกครั้งเมื่อมีรายได้เข้ามา แล้วเงินที่เห ลือค่อ ยนำไปบริห ารจั ดการค่าใช้จ่าย วิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เป้าหม ายการออ มทำให้สำเร็จ

5.ใช้เงินส ร้างรายได้

การใช้เงินให้ร วยแ บบยั่งยืนได้นั้น เงินที่เราใช้จะต้องทำงานสร้ างรา ยได้ให้กับเราด้วย ด้วยการลงทุนในทรั พย์สินที่หล ากหล าย

เช่น ซื้ อที่ดิน ซื้ อหุ้น ซื้อท องคำ ฯลฯ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ เงินเหล่านี้จะทำงานสร้างผลตอบแทนให้

โดยที่เราไม่ค าดคิดหรือบางทีเราเองก็ลืมมันไปเลย มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนนี้เองที่จะทำให้เรากลายเป็นคนรวยแบบยั่งยืนได้จริง ๆ

สุดท้า ยที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคุณเองที่จะต้องเริ่มต้นทำ การได้อ่ านนิสัยแบบไหนที่จะช่ว ยให้คุณร วยได้แบบยั่ งยื นจะไม่เกิดผลใด ๆ

ถ้าอ่ า น จบแล้วจบกันไป แต่ถ้าอ่ า นแล้วเก็บไปคิดทบท วน เริ่มต้นลอ งทำ ค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติ

การดำเนินชีวิตและพฤติก รรมในการใช้จ่า ยของเรา เราก็จะมีโอกา สเป็นคนหนึ่งที่ร่ำร วยแบบยั่ งยืนได้เห มือนกัน