5 ทริคเพิ่ มดีก รีความเซ็ กซี่ โดยไม่ต้องเปลื องตัวผู้ชายหลงรัก

เส น่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงก็คือ ความเซ็ กซี่ ที่จะมาช่ วยเพิ่มแร งดึ งดูดทา งเพ ศ ทำให้ผู้ช ายตกห ลุมรักคุณได้ไม่ยาก แต่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า

เซ็ กซี่ไม่ได้แปลว่าต้อ งโ ป๊ การแต่ง กายโ ชว์เนื้ อหนั งมากเกินไป อาจจะทำให้คุณดูหมดความหน้าค้นหาในสายตาผู้ชาย

สุดท้ายก็เป็นได้แค่ของเล่น วันนี้เราจะมาบอกทริ คเซ็ กซี่อย่างไรให้ดูแพ งไม่ต้องเป ลืองตัว ไปดูพร้อ มกันได้เลยค่ะ

1. สร้ างกล้ ามเนื้อ

อย่าเพิ่งคิดลบกับตัวเอง จำไว้ว่าผู้หญิงทุกคนมีความเ ซ็ก ซี่ในแบบของตัวเอง เริ่มที่ภายนอกคือเรื่องรูปร่าง มองหาจุ ดเ ด่นและจุดด้ อยของตัวเองให้เจอ

และเสริ มจุดเด่ นเพื่อกล บจุดด้ อย การออ กกำลังก ายเฉพ าะส่วน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หน้าสนใจ เช่น เน้น ช่ วงก้ น เน้ นกล้ ามท้อ ง ทำให้ทรว ดท รงดูกระชั บได้รูป เพิ่มค วามมั่ นใจ แถมยังช่วยให้ร่างก ายเเข็ งแร งด้วยค่ะ

2. หน้าผมต้ องไม่โป๊ะ

เกิดเป็นผู้หญิงต้องรู้จักดูแลตัวเอง หน้าผมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะคนเราเจอกันสิ่งแรกที่ต้องมองคือใบหน้า รักษาเรื่องความสะอาด อย่าปล่อยให้หน้ามั นเยิ้ มมีสิ ว

ฝึกแต่งหน้าบางๆให้ดูเป็นธร รมชาติ เลือกแบบท รงผมที่เข้ากับบุคคลิ กและไลฟ์สไ ตล์ของคุณ จะทำให้คุณดูมีเอ กลักษณ์มากขึ้น

3. ผ้ าลูกไม้เผ ยผิว

มีของดีก็ต้องโช ว์กันหน่ อย แต่อย่าให้ดูตั้งใจโช ว์จนเกิ นงาม ผ่าหน้าเว้าหลังอาจไม่ใช่คำตอบของคุณ

ลองเลือ กเป็นผ้าลูกไม้ดีไ ซน์เก๋ๆ ไม่ดูแก่ดูป้าเกินไป ช่วยเพิ่มควมเซ็ กซี่แต่ยังแฝงความน่ารักเอาไว้ด้วย ใส่ได้ในทุกโอกาส

4. รองเท้ าส้นสูง

อย่ามองข้ามพลั งของรองเท้าส้นสูง เพราะมันจะช่วยเสริ มบุคคลิกให้คุ ณดูสง่าขึ้นได้ แต่ถ้าหัดเท่าไห ร่ก็ไม่ร อด เลือ กคู่ที่ใส่แล้วมั่นใจที่สุดดีกว่าค่ะ

5. เสื้อผ้าต้ องเป๊ะ

เลือกใส่เสื้ อผ้าที่ทำให้รู้สึกมั่นใจ ไม่รัดรู ปหรือให ญ่เกินไป ควรเลือกให้พอดีกับรูปร่าง อาจใช้ล ายหรือสีสั นเพื่อพร างรูปร่าง หรือเส ริมจุ ดเด่ นได้

ทริ คคือชุดสีแ ดง เพราะมีผลการวิจั ยที่บอกว่าสีแดงช่วยเพิ่มแร งดึงดูดท างเพ ศได้ อย่าลืมฉี ดน้ำห อมเล็กน้อย เพื่อเพิ่มดีก รีคว ามเซ็ กซี่นะคะ