4เห ตุผลที่บอกว่าเราควรเลิ กคบกับคนเหล่านี้ได้แล้ว

ลองคิดดูด้วยเหตุผ ลเหล่านี้คุณค วรเลิกคบกับค นแ บบนี้หรือไม่ มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสอ งคนคบกัน

แต่ในขณะเดียวเมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินไปอย่างที่เราต้องการ ก็มีเหตุผลมากมายที่เพียงพอจะทำให้เราตัดสินใจเลิ กคบใครสักคนหนึ่งได้

1.เขาทำให้คุณเสี ยใจ ซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่คุณต้องพิจ ารณาต้นเหตุของความเสียใจนั้นให้ชั ดเจนเสียก่อนว่า ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

เขามีความพย าย ามที่จะแ ก้ไขส ถานการณ์นั้นอย่างไร เขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควรได้รับการแ ก้ไขหรือไม่ เขาได้พย าย ามปรับปรุงเปลี่ยนแป ลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่

2.เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ

มีแต่จะคอยทำร้า ยทำลา ยความรู้สึก คนเรา หากจะคบกันไม่ว่าด้วยสถานะอะไร สิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แก่กันคือความรักความห่ วงใย ไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตล อดเวลา

แต่ก็ควรที่จะคิดดี ทำดีให้แก่กัน แต่ถ้าหากเค้าคอยแต่จะกลั่นแ กล้ง ทำร้ ายจิตใจ ทำให้คุณรู้สึกไม่สบ ายใจซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้ว่าคุณจะเตื อนเขา หรือบอกความในใจให้เขารู้แล้ว

เขาก็ยังไม่หยุ ดที่จะทำร้า ยค วามรู้สึกของคุณ แถมบางครั้ง เขายังดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขาเป็นคนเช่นนี้

ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแส ดงความรัก หรือเขาคบคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระบา ยอารมณ์เท่านั้น

3.เขานำความลั บของคุณไปเปิดเผ ยให้คนอื่นรู้อยู่เสมอ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ความลับไม่มีในโล ก” แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่ควรนำความลับของเราไปเปิดเผ ยให้ผู้อื่นรับรู้นะคะ เราเล่าให้เขาฟัง เพราะเราไว้ใจเขา

วางใจว่าเขาจะไม่แอ บทำร้ ายเราด้วยการนำความลับของเราไปพูดต่อ หากการนำความลับของเราไปเปิ ดเ ผยนั้นส่งผลดีต่อตัวเรา ก็อาจจะยังพอให้อภั ยได้

แต่ถ้าหากการนำความลับของเราไปเปิดเผยแล้วทำให้ชีวิตของเราต้องพบเจอกับความยากลำบ าก หรือได้รับผ ลกระทบ

หรือเกิดปัญหาตามมามากมาย การกระทำนี้ย่ อมไม่ใช่การกระทำที่ดี และไม่ใช่การกระทำที่หวั งดีต่อเรา

หากคนที่เรารัก วางใจ และสนิ ทที่สุดยังไม่สามารถเชื่ อใจได้ ต้องคบกันอย่างหว าดระแวง โดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่องของเราไปพูดต่อเมื่ อไหร่

เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่างมีความสุขได้ค่ะ รักต่อไป สุดท้ายแล้วก็ต้องจบ ฝืนคบไปก็เจ็บอยู่ดี

4. มีสุขร่วมสุข แต่มีทุ กข์ไม่เคยร่ว มต้า น

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุปส รรค หรือตกอยู่ในที่นั่งลำบาก คนที่รักเราย่อมต้องพย าย ามหาทางช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่มากก็น้อย หรือแม้แต่การแสดงความห่วงใย

ไต่ถา มความเป็นไป ก็เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความเป็นห่ว งเป็นใ ย หากคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณกำลังคบอยู่ ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่วยเหลือคุณด้วยความเต็ มใจและจริงใจเลย

มีแต่จะขอความช่ วยเหลือจากคุณ เรียกร้องสิ่งต่างๆ จากคุณ ร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่เสมอ แต่ไม่คิดจะเหลี ยวแลในวันที่คุณต กต่ำหรือลำบ าก คนแบ บคุณสามารถคบเป็นเพื่อ นเที่ ยว

เพื่อนกิน เพื่อนคุยย ามเห งาได้ แต่หากต้องก ารจะฝา กฝังชีวิ ต หวั งพึ่งพาในอน าคต ก็คงเป็นไปได้ย ากค่ะ