25 สิ่งที่ค วรเริ่มทำเพื่ อให้อนาคตและชีวิ ตดีขึ้นไม่เสียด ายภายหลัง

เริ่มต้นชีวิตดีๆด้วย 25 สิ่งที่คว รเริ่มทำเพื่อให้อน าคตและชี วิตดีขึ้น เพราะถ้าหากเราไม่เริ่มพัฒนาตัวเองตอนนี้ เราอาจจะกลับมานั่งเสี ยด ายว่ารู้แบบนี้น่าจะทำมาตั้งนานแล้ว

เราไม่อย ากเห็นสาวๆ ทุกคนมานั่งเสี ยดาย งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสิ่งที่ควรเริ่มทำสิ่งไหนบ้างที่ทำให้เราเป็นคนที่คูลขึ้น

1.คิดบวกอยู่เสมอ

2.ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเร ามีความพย าย าม

3.จริงจังกับความสั มพันธ์ได้แล้ว

4.รับผิดช อบชีวิตตัวเองให้ได้

5.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปหาค อร์สเรียน หรืออ่า นหนังสื อเพิ่ม

6.ใช้เวล าไปกับคนที่ใช่ ถูกที่ถูกเวลา

7.ให้โอก าสตัวเองได้ทำตามความฝัน

8.ช่ว ยเหลื อคนรอบข้างเท่าที่จำเป็น

9.กล้าเผชิ ญหน้ากั บปัญหา แล้วสู้กับมัน

10.หัดมีความซื่ อสั ตย์กับตัวเองและผู้อื่น

11.แ คร์คนอื่นให้น้อยลง แ คร์ตัวเองให้มากขึ้น

12.มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่

13.หมั่นเรี ยนรู้ความผิดพลาดของตัวเองเสมอ

14.ภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง

15.ใส่ใจเรื่องการดูแลตัวเอง

16.ออกกำลังกายเพื่อสุขภา พ

17.มีความสุขได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องห วังพึ่งคนอื่น

18.แบ่งเวลาให้กับคนที่รักหรือคร อบครัวบ้าง

19.จำกัดงบการใช้จ่ ายในแต่ละเดือน

20.วางแผนการเก็ บและอ อมเงินเพื่ออน าคต

21. ตั้งเป้าหมายเล็ กๆ ทุกปี แล้วไปให้ถึง

22.ควรหาเวลาไปพักผ่ อนคล ายเครีย ดบ้าง

23.ถึงเวลาเล่นก็เล่น ถึงเวลาทำงา นก็จริงจัง

24.อย่าทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทำงาน.

25.มีส ติกับการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน

เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ วันนี้จะทำให้เธอไปสู่อน าคตที่ดีได้ ถือว่าเป็นการพั ฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น