10 นิสั ยทางการเงินที่ควรเริ่มในวันนี้ช่วยให้มีเงินเก็ บ

1.นิสัยไม่ใช้เงินเกินตัว

ปั ญหาทางการเงินของคนยุคนี้หนึ่งปัญหาคือปัญหาเรื่องบั ตรเค รดิ ต หากคุณต้องการมีความสำเร็จทางการเงิน คุณต้องใช้บั ตรเครดิ ตให้เป็น

บั ตรเค รดิตเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะด วกในการจับจ่ายใช้สอย ไม่ใช่เป็นอุป กรณ์ในการให้คุณใช้เงินเกิ นกว่าที่คุณมีนะครับ

2.นิสั ยการจ่าย บิลต่างๆ ตรงเวลา

บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คุณต้องจ่าย ไม่ว่าจะค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อ นต่างๆ รวมทั้งสลิ ปเรื่องบั ตรเครดิ ตที่คุณต้องจ่ายทุกเดื อน สร้างนิสั ยจ่ายตรงเวลาเถอะครับ

เดี๋ยวนี้มีระบบช่วยเตือ นคุณมากมาย ตั้งเวลาเตือ นเลยครับ ยังไงๆก็ต้องจ่าย จ่ายช้าบางทีเกิ ดลืมจ่ายเข้าไปอีกอาจทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มจากด อกเบี้ย หรือค่าปรับนะครับ

3.นิสัยกำหน ดงบประมาณ

นิสัยข้อนี้เป็นนิสั ยพื้นฐานของคนที่ต้องการมีความสำเร็จทางการเงิน ในแต่ละเดือนคุณควรกำหนดงบประม าณสำหรับรายจ่ายต่างๆ งบประมาณค่าผ่ อนบ้าน ผ่อนรถ

ค่ากินอยู่ ท่องเที่ ยว และอื่นๆ และงบประมาณสำคัญที่สุดที่คุณควรตั้ งคือ งบเงินออม เงินลงทุนในแต่ละเดื อนครับ

4.นิสัยออ มเงินอั ตโนมัติ

วินั ยในการออมและการลงทุนจะช่วยให้คุณมีโอกาสสำเร็จทางการเงิน ระบบการออมอัตโนมั ติคือระบบที่จะช่วยสร้างวินัยให้คุณหาทางที่จะสร้างระบบที่จะหั กเงินจากบัญชีเงินฝากของคุณ

เพื่อไปออมหรือลงทุนทุกๆ เดือน เช่น หักบั ญชีซื้ อกองทุน หักบัญชีย้ ายมาฝากประจำเข้าระบบกองทุนสำร องเลี้ ยงชี พ หักบัญชีออมเงินในกร มธร รม์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเงินเก็ บอย่างแน่นอน

5.นิสัยต รวจสอบรอยรั่ วของเงินคุณเสมอๆ

การจดบันทึกค่าใช้จ่ายจะทำให้คุณรู้ว่าเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบาก มันไห ลไปทางใดมั่ง จำนวนเท่าไหร่ มันจะช่วยให้คุณรู้จุดอ่อนทางการเงินของคุณ

คุณจดบันทึกค่าใช้จ่ายของคุณไปสักสองสามเดือน แล้วคุณจะประห ลาดใจมากๆ กับรายจ่ายบางอย่างของคุณแน่นอน

6.นิสัยสร้ างกองทุนเงินฉุ กเฉิ น

บางทีคุณอาจไม่เคยฉุ กเฉิ นเลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องเตรี ยมรายจ่ายพวกนี้คุณไม่อาจรู้เลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่ อย่างค่าซ่ อมรถ

ซ่อ มบ้าน ค่ารักษาพย าบาลของตัวเองและคนในบ้าน เผื่อเงินก้อนนี้ไว้มั่งนะครับ ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วไม่มีใช้จะยุ่งนะ

7.นิสั ยตร วจสอบราคาก่อนซื้อ

เวลาที่คุณจะซื้ ออะไร อย่ารีบร้อ นตัดสินใจซื้อทันที เช็กราคาก่อนที่จะซื้อห น่อยดีไหม เดี๋ยวนี้แค่คุณกดหาเข้าไปที่ส มาร์ทโฟ นที่อยู่ในมือคุณ ไม่กี่นาที

คุณก็สามารถตรวจสอบราคาของที่คุณจะซื้ อได้แล้ว ว่าราคามันถูกหรือแพงกว่าแหล่งอื่นๆ มันช่วยให้คุณประหยั ดเงินที่ต้องจ่ายได้พอสมควรเลย

8.นิสัยจ่ ายห นี้ที่คุณมี

การจ่ายหนี้ต่างๆ ที่คุณมี ควรเป็นความสำคัญลำดับแรกๆ เรื่องเงินของคุณ การจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลาหรือไม่จ่ายหนี้จะทำให้เ ครดิ ตของคุณเสี ยห าย

ซึ่งจะมีผลต่อการขอกู้หนี้ที่จำเป็นของคุณในอน าคตอย่างเช่น กู้ซื้ อบ้าน ซื้ อรถ นอกจากนั้นมันยังทำให้คุณมีรายจ่ายเรื่องดอกเ บี้ยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

9.นิสั ยเก็บออมเงินเพื่อเกษีย ณ

เรื่องเกษี ยณเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ถ้าคุณไม่ได้เตรี ยมเงิน การแบ่งเงินมาเก็บ มาออม มาลงทุนเพื่อเกษี ยณตั้งแต่เนิ่นๆ

เป็นเรื่องที่คุณควรทำเป็นอย่างยิ่ง การออมเงินจำนว นน้ อยๆ แต่ต่อเนื่อ งจะช่วยให้คุณมีเงินเพื่อวันเกษี ยณที่ยังไงๆ ก็มาถึงแน่นอน

10.นิสัยไม่ประมา ททางการเงิน

ความประมาทเป็นบ่อเกิดของความล้ มเห ลวทุกอย่าง คุณต้องระมั ดระวั งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจทำให้คุณเกิดความเสียหา ยทางการเงินอย่างรุนแรง

เช่น ค่ารักษาพย าบาลการเจ็ บป่ว ยร้ายแรง ที่คุณป้องกันได้โดยการทำประกัน หรือป้องกันความประมา ทในเรื่องการลงทุนที่คุณไม่ได้เข้าใจจริง

ด้วยความไม่โล ภ หมั่นหาความรู้เรื่ องการลงทุนที่ถูกต้ องสม่ำเสมอหากคุณไม่ประม า ทเสียอย่าง ก็จะไม่มีทางที่จะมีอะไรมาหยุ ดยั้งความร่ำรว ยของคุณได้เลย

อ่ า นถึงตรงนี้คุณมีนิสั ยเรื่องเงินอะไรที่ผมบอกมั่งแล้วครับ ถ้ามีแล้วทำให้มีมากขึ้น ถ้าไม่มีก็รีบทำให้มีนะครับ ความสำเร็ จทางการเงินอยู่ข้างหลังนิสั ยการเงินดีๆ เหล่านี้ครับ