7 ลักษณะเขาเป็นคนเห็นแก่ตัว รีบบอกให้เขารู้

1.ตัวเองก้ าวก่ายเรื่องต่างๆได้คนอื่นอย่าแห ยม

ไม่ชอบให้ใครมาพูดหรือคิดเห็นต่างยามคนอื่นพูดหรือเตือนกลับมองว่าเป็นการก้าวก่ายอารมณ์เสีย

ในขณะที่ตัวเองสามารถวิพ ากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่ องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่

2.อยากให้คนอื่นเป็นอย่า งที่ต้องการ

เคยถามความต้องการของคนอื่นบ้างหรือเปล่าต้องกินเหมือนกัน ต้องไปด้วยกัน ต้องไลฟ์สไตล์แบบเดียวกัน

อันนี้ไม่ใช่แค่เห็นแก่ตัวเท่านั้นแต่ทำร้ าย จิตใจคนอื่นด้วย เพราะมันแสดงถึงว่าไม่เคยพอใจในสิ่งที่คนอื่นมี

หรือสิ่งที่คนอื่นเป็นแต่กลับอยากให้เป็นอย่างที่ต้องการไปเสียทุกอย่าง

3.คนอื่นเป็นฝ่ายยอ มตลอด

อันนี้เป็นสัญญาณแรก คือ การให้คนอื่นเป็นฝ่ายยอมตลอดไม่ว่าจะทำอะไรหรือคิดอะไร ก็มักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล

และคนอื่นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่คิ ดที่ทำทุกครั้ง แม้บางครั้งคนอื่นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่หยิ บยื่นให้ก็ตาม

การที่คนยอมนั้นไม่ได้แปลว่ากลัว แต่มันเป็นการรักษามิ ตรภาพอย่าลืมว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายนี้

4.ไม่เคยขอโท ษ

เป็นฝ่ายผิ ดแต่กลับมองว่าตัวเองถูกหรือ รู้ว่าตัวเองผิดแต่ไม่เคยขอโทษและที่แย่กว่านั้นคือขอโท ษแบบไม่จริงใจ

ขอโท ษแบบขอไปที

5.หงุดหงิ ดเมื่อไม่ได้ดั่งใจ

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ หงุดหงิดเสมอ หากสิ่งที่คาดหวังไม่ได้ดั่งใจที่หนักไปกว่านั้น ไม่ว่าจะหงุดหงิดมาจากไหนก็ตาม

มักจะมาระบา ยหรือหงุดหงิดใส่คนอื่นอีกต่างหากเช่น การพูดประช ดประชัน ตวาด เสียงดัง หรือใครไม่อินไปด้วยกับปัญหาที่เจอ

หรือสิ่งที่เล่าให้ฟังก็มักจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเดียวกัน อาจตามมาด้วยคำพูดประมาณว่า“เข้าใจหรือยังล่ะ” หรือ “รู้สึกหรื อยังล่ะว่าฉันรู้สึกยังไง”

6.เอาแต่ใจตัวเองไม่ว่าจะถกเถี ยง โต้แย้ง

หรือกำลังหาคำตอบเรื่องใดอยู่ก็ตามแต่ในท้ ายที่สุดแล้วจะผู้ที่เป็นตัวกำหนดทุกอย่างในเมื่อมีคำตอบ มีปักธงอยู่ในใจแล้ว

จะขอความคิดเห็นทำไม คือ แบบนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบ แต่ต้องการคนที่มาสนับสนุนความคิดเท่านั้นแหละ

อย่าถามให้เหนื่อยเพราะสุดท้ายแล้วก็เลื อกสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ดี

7.ไม่เค ยช่วย หรือ ช่วยก็ทวงบุญคุณ

อย่าคิดว่าเป็นเพียงเรื่อ งเล็กน้อยที่จะปล่อยให้คนอื่นทำทุกอย่างโดยอ้างว่าเหนื่อยหรือทำมามากแล้ว หรือช่วยก็เพี ยงเพื่อให้รู้สึกถึงบุญคุณ

ทั้งๆ ที่ประโยชน์ตกอยู่กับตัวเองมากกว่าความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสในตระกู ลโลภะ และโลภหนักไปหน่ อยจึงเห็นแก่ตัวเจอคนเห็นแก่ตัวต้องเข้าใจว่า

นิสั ยเห็นแก่ตัวมี 2 สาเหตุใหญ่ๆ

สาเหตุที่ 1 เป็น สันด านคือ นิสัยที่ติ ดตัวข้ามภพข้ามชาติมาถ้าเจอประเภทนี้หนักหน่อย เจอต้องทำใจ

สาเหตุที่ 2 เป็นสาเห ตุที่เกิดขึ้นในชาตินี้คือ เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ดี คนรอบข้างไม่ดี การเลี้ยงดูไม่ดีก็เลยทำให้อาจจะต้องแย่งชิง

สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ สั่งสมขึ้นมาแล้วกลายเป็นนิสัยเห็นแก่ตัวอันนี้พอจะกล่อ มเกลาได้แต่ต้องอดทนแต่ยังมีอีกสาเหตุหนึ่ง

คือ ตัวเองก็ไม่ดีเอง เช่น บริหารงาน บริหารเงิน ไม่เป็นสุดท้ายเศ รษฐกิจฝื ดเคื องเลยกลายเป็นคนเห็นแก่ได้

เห็นแก่ตัวเข้ามาอีกแบบนี้พออุปสรรคน้อ ยลง ความเห็นแก่ตัวก็จะคลายลงด้วย