7 สิ่งที่ไม่ควรล้อเล่นในการใช้ชีวิต

1.ไม่ประมาทในความไม่มีโร ค

มีสติเตือนตนอยู่เสมอ ว่าอย่าคิดว่าเราจะแ ข็งแ ร ง

อยู่อย่ างนี้ตลอดไป

ถ้ากร รมชั่ วในอดีต ตามมาทันอาจป่ว ยเป็นโร ค

ไม่สบายเมื่อไรก็ได้ เพราะฉะนั้น ในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้

ต้องรีบขวนขวาย สร้างความดีให้เต็มที่

2. ไม่ประมาทในการงาน

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า จะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุด

ทำอย่างทุ่มเท ไม่ออมมือทำงาน ไม่ให้คั่งค้าง

ไม่ท้อถอย ไม่ผั ดวันประกันพรุ่ง

3. ไม่ประมาทในวัย

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่

จึงเที่ยวเล่นเพลิด เพลินไปวันๆ

หนึ่ง เพราะถ้านับอายุตั้งแต่ ช าติแรกๆจนถึงบัดนี้

แต่ละคนต่างมีอายุ คนละหลายกั ปป์แล้ว

4. ไม่ประม าทในเวลา

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่”

อย่ ามั วเมาทำในสิ่งไร้สาระ เช่น เล่ นไ พ่

คุยโ ม้ดูแฟชั่น ให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่ งกับเวลา

เพราะเวลามีน้อย เมื่อกลืนกินชีวิตไปแล้ว ก็เรียกกลับคืนไม่ได้

5. ไม่ประม าทในการศึกษา

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า จะขวนขวาย

หาความรู้อย่ างเต็มที่อะไรที่ควรอ่ า นควรท่องก็จะรีบอ่ า น

รีบท่องโดยไม่แ ชเชื อน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ

ของการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะเป็นกุ ญแ จไขปัญหาชีวิ ต

6. ไม่ประม าทในชีวิต

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่ าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดี

เราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนาน เพราะจริงๆ

แล้วเราอาจจะลาโล ก เมื่อไรก็ได้มั จ จุ ร าช

ไม่มีเครื่องหมายนำหน้า

จึงเร่งรีบขวนขวาย ในการละความชั่ ว

สร้างความดีและทำจิตใจให้ผ่อง ใส

อย่ างเต็มที่ ทุกรูปแบบ ทุกโอกาส

7. ไม่ประม าทในการปฏิบัติธร รม

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า จะป ฏิ บั ติ ธ ร รม

อย่ างสม่ำเสมอไม่ย่อท้ อ

โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่รอจนแ ก่ค่อยเข้าวั ด

จะฟังเทศน์ก็หูตึงฟังไม่ถนัด จะนั่งสมาธิ

ก็ป วดเมื่ อยขั ด ยอกไปหมด

ลุกก็โอย นั่งก็โอยเมื่อระลึกได้เช่นนี้

จึงมีความเพียรใส่ใจในการป ฏิ บั ติธร รม

เพราะทราบดีว่าการป ฏิบั ติธ ร รมนั้นทำให้เกิ ดความสุข

แ ก่ตนทั้งโล กนี้และโ ลกหน้า

และเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทำให้เรา

สามารถบรรลุเป้าหมาย อันสูงสุดแห่งชีวิ ตคือนิ พ พ าน

เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า

“ดูก่อนภิ กษุทั้งหลาย บั ดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลาย

สังข ารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง

มีความเสื่ อมไปเป็นธรรมดา

เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประม าทให้ถึงพร้อมเถิ ด”