เตือนใจสาวหลายคนฉันแย่งสามีคนอื่นมา แต่เขาเต็มใจนะจะบ าปไหม

ทำผิ ดศีล ก็ย่อม บ าปแน่นอน อะไรที่ได้มาแบบไม่ถูกต้อง

สิ่งๆนั้นย่อมไม่ใช่ของของเรา เพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานสุขอาจเพียงชั่ วครู่

หลังจากนั้นคือเ ว ร ก ร รมล้วนๆ ชายคนนี้เขามีค่าอะไรถึงขนาดต้องแ ย่ ง

มาจากครอบครัวเขาหรือ เพราะเขากำลังเป็นสามีหรือพ่อของคนอื่น

คนแบบนี้ที่ยอมทำล า ย ครอบครัวตัวเอง เพื่อมาอยู่กับคุณได้

คุณว่าเขาจริงใจกับคุณมั้ยล่ะวันนี้เขาอาจจะกำลังรัก

กำลังหลงคุณ ป รนเ ป รอ ความสุขให้คุณได้แต่อย่ าลืมว่าครั้งหนึ่ง

เขาก็เคยรักหลงเมีย เขาเช่นกันแล้วแน่ใจได้อย่ างไรว่าวันข้างหน้าเขาจะไม่ไปรัก ห ล งใครใหม่

เมื่อเราต้องแ ก่ต้องเ หี่ ยว ลงทุกวันอยู่กับความ หว าดระแ ว งทั้งชีวิต

ไม่เห็นว่ามันจะ สุข ตรงไหนเลยย้อนไปในวันที่คุณคิดจะแ ย่งมานั้น

คุณต้องการคนๆ นี้เพราะคุณรัก หลงเขา ต้องการเขาวันนั้นคุณอาจลืมคิด

ไปว่าครอบครัวเขาก็รักและต้องการเขา เช่นกันคนเสมอกันก็ย่อมมีแร ง ดึ งดูด

เข้าหากันนั้นถูกต้องแล้ว ต่อจากนี้ไปอะไรมันจะเกิ ดขึ้น

ก็จงยอมรับผลของการกระทำว่า เราได้เลือกเส้นทางนี้ด้วยตัวของ

เราเองของใหม่ ขิ้เ ยี่ย วย่อมหอม รัญ จว ญ

ใจลองอยู่กันไปนานๆ คบกันไปนานๆไม่เราเบื่ อเขาเขาก็เบื่อเรา

ถึงวันนั้น จงอย่ าลืมการกระทำในวันนี้เท่านั้นเอง

การไปรัก คนที่มีเจ้าของก็เหมือนกับการ ที่เรายืมรองเท้าคนอื่นมาใส่

ต่อให้พอดี แค่ไหน สุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี

ขอบคุณ : สบาย สบาย