3จุดผู้ชายเขาอยากให้ผู้หญิงสั มผัสเพ ราะจะทำให้ความรั กมันเต็มเปี่ยม

เชื่อทุกคนรู้ว่าความรักกลายเป็นส่วนที่ขา ดไม่ได้ของชีวิต เพราะความรักสามารถช่วยคุณค้นหา “เจ้าชายช าร์ มมิ่ ง”

หรือ “สโ น ว์ ไ วท์ ” ของตนเองได้ ในช่วงเวลาแห่ง “ความรัก” แน่นอนก็มักจะช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิด

และการกระทำบางอย่างด้วยกันเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสอง วันนี้เราจะขอเสนอ 3 จุดในตัวผู้ชายที่เขาอยากให้ผู้หญิงสัมผัสมากที่สุด

เพราะเมื่ อสัมผั สโดนแล้วก็เหมือนโด นไ ฟฟ้ าช็ อ ต มาดูกันเลยว่ามีตรงไหนบ้าง?

1.บริเวณศีร ษะ

มีผู้ชายหลายคนให้ความสำคัญกับศีรษ ะมาก และไม่ชอบถูกผู้หญิงสัมผัส เพราะรู้สึกเหมือนโดนปฏิบัติเยี่ ยงสั ตว์เลี้ ยง มักจะรู้สึกโกร ธ

แต่เมื่อผู้ชายรู้สึกรักคุณมาก และมีความลึกซึ้งกับคุณเขาจะยินยอมให้คุณสัมผัสศีร ษะของเขา

ในส่วนลึกของชายเขาจะรู้สึกอบอุ่นมาก ยิ่งขณะที่มือของผู้หญิ งลู บไล้ไปตามเส้น ผมของผู้ชาย

ก็จะทำให้พวกเขารู้สึกซ าบซ่ าน ช าไปทั่วร่างกาย ไปถึงหัวใจข้างใน มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจนอธิบ ายไม่ถูก

2.มือ

เดินจับมือกันและกัน การจับมือถือเป็นสัญญ าณแห่ง “มิ ตรภาพ” การจับมือดูเหมือนเป็นเรื่องเรียบง่าย

สำหรับการปฏิสั มพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ แต่ที่จริงมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดหรอกนะ

การจับมือมีหลายแบบ จับโด ยประสานกัน หรือ การจับหลังมือก็มีความหมายแตกต่างกัน

การจับมือโดย “สอ ดมือประสานกันอย่างแนบแน่น” หมายถึงเขาคนนั้นจะอยู่กับคุณตลอดไป ร่วมทุกข์สุขด้วยกัน

“การจับหลังมือ” หมายถึง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะอยู่ข้างห ลังเคีย งข้างและสนับสนุนเขา

3.หน้าอ ก

ผู้ชายเป็นคนที่มีจิตใจดีและใจกว้าง ดังนั้นพวกเขาจึงมีความมั่นใจในตนเองมาก ฉะนั้นเมื่อผู้หญิ งเพียงแค่สัมผัสโดน “หน้าอก” ของเขาเบา ๆ

มันจะทำให้ผู้ชายใจอ่อนไหว และปรารถนาอยากที่จะปกป้อ งผู้หญิงที่ยืนตรงหน้าคนนี้ ในขณะเดียวกันควา มมั่นใจในตนเองของผู้ชา ยจะทวีคูณ

บทสรุป: ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นเหมือนกัน อยากที่จะถูกรัก ในขณะเดียวกันก็อยากได้รับการดูแลและความจริงใจ

แต่หลายครั้งผู้หญิงก็มักจะเพิกเฉยต่อความรู้สึกภายในของผู้ชายและสนใจเพียงตัวเองเท่านั้น

ดังนั้นต่อไปผู้หญิงควรจะรักผู้ชา ยให้มาก แอ ดเชื่อว่าการที่ถูกรักนั้นจะส่งผลทำให้ผู้ชายแสดงรักตอบผู้หญิงเป็นท วีคูณ