3 สิ่งที่เข าทำมันคือการบ อกลาของคนหมดรัก

..อ่านทุกข้อความแต่ไม่มีการตอบรับใดๆ

คนรักกันแรกเริ่มโทรศั พท์คุยทุกวัน

ผ่านมาให้ เห็นหน้าวันละครั้ง ก็ชื่นใจแล้ว

แม้ไม่เห็นหน้ าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดี

แต่เมื่อเ วลาผ่านไปจากที่เคยโทรศั พท์มาหาทุกวัน

กลับกลายเป็นเราที่โทรหาเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียว

จากที่เคยคุยไ ร้ส าระได้เป็นชั่วโมง

โดยที่ไม่รู้สึก เบื่ อกันเลยสักนิด

..บางครั้งความเงียบ คือ คำอำลาที่ไม่ต้องออกเสียงใดๆ

ความเงีย บนั้นสามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่ าง

คนเค ยคุยผ่านไ ลน์ทุกวันแรกเริ่มผลั ดกันถามผลัดกันตอบ

เวลาผ่านไปกลายเป็นถ ามคำตอบคำสุดท้ ายมีแต่คำถามซึ่งไ ร้คำตอบ

..สุดท้ายก็ห่างหายไปไม่เห็นแม้แต่เงา

สามีภรรย าแรกเริ่มกลับ บ้านตรงเวลา

ไปไหนไปกั นมีฉันมีเ ธอมีเรื่องราวมากมายที่จะร่วมแบ่ งปั นในทุกๆวัน

แต่เมื่อเวล าผ่า นไปช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันนั้น

ดูเหมือนจะลดน้อยลงอย่ างรวดเร็วหมด

เรื่องราวที่อย ากแบ่ งปั น แล้วความเงียบก็จะเริ่มเข้ามา

และเราก็ไม่ต่างอะไรจากตัวคนเดียว

ทั้งที่นอนเตี ยงเดีย วกันแต่เหมือนข้างกายนั้นไร้แม้เงาของเธอ

ความเงียบคื อสัญญ าณที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น

กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

ความเงียบจะจูงมือความเหงาเข้ามา รุ ก ร านเราอยู่ช้าๆ

ทำให้เรารู้สึกเดียวด าย

บางครั้งความเงียบก็เป็นคำอำลาทีไม่ต้องออกเสียงใดๆ

และอาจเป็นการจงใจ

เมื่ออย ากไกลจากกัน

จะยังมีสิ่งใดที่จะทำได้

นอกจากทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง…