10ลักษณะของคู่แท้ คู่บารมี

เรื่องของการบำเพ็ญบารมี ระหว่างพระโพธิสั ตว์ และนางแก้วนั้น

แต่ละท่านก็ไม่ได้มี สูตรสำเร็จ

เนื่องจากทุกอย่างนั้นเกิดจากกร รมที่ต่างสร้างกันมา

แต่อดีตชาติใดเกิดมารัก ใคร่ปรองดองกันดี เกิดจากกุศลกร รมส่งผล

ชาติใดที่ไม่เข้าใจกัน มีปัญหาเกิดขึ้นมาต่างๆ กันก็เกิดจากอกุศลกร รม

ที่ต่างร่วมสร้างกันมา หลายท่านคิดว่าเป็นบททดสอบว่า

จะร่วมเดินทางต่อไปอีกหรือไม่ ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ และผู้ปรารถนานางแก้วนั้น

อาจจะเคยอธิษฐานครองคู่กันหลายท่าน ระหว่างที่สร้างบารมีในแต่ละคู่นั้น

จะมีบททดสอบมากมาย อันเกิดจากกร รมที่กระทำร่วมกันในอดีต มีเหตุให้หลายคน

ต้องอธิษฐานลาขาดกันไป ไม่ขอติดตามสร้างบารมีร่วมกันอีก

ยกเว้นกรณีที่ ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิ

เพื่อเข้าพระนิพพาน หรือเพื่อปรารถนาอย่างอื่น

การคัดกรอง คู่บารมีจะเป็นไป อย่างเข้มข้น

มีบททดสอบแล้วทดสอบอีก จนกระทั่งเหลือเพียง ๑ คนเดียว

ที่ปรากฏไม่เกิน ๓๐ ชา ติสุดท้าย

จะเป็นคนสุดท้ายที่จะครองคู่กัน จนกว่าพระโพธิสั ตว์จะสำเร็จ พระสัมมาสัมโพธิญ าณ

ทีนี้มาดูลักษณะของคู่แท้คู่บารมี มีดังนี้

1 มองตาก็รู้ใจ พบกันครั้งแรกจะรู้สึกแบบรักแรกพบ

ไม่ต้องเอ่ยคำอีก ฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจทุกอย่าง ที่อีกฝ่ายต้องการ

2 พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งกันและกัน

3 ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่งมีทุกข์ กระแสใจจะเชื่อมความรู้สึก ถึงอีกฝ่ายทันที

คล้ายใจที่เชื่อมถึงใจ กรณีที่อีกฝ่าย เป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นสูง

จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ได้ทันที

4 สามารถให้อภัยให้ แก่กันได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่อีกฝ่ายทำผิ ดพลาดไป

5 โอนอ่อน ผ่อนตามกันทุกเรื่อง

6 เมตตาต่อกันดุจบิดามารดาเมตตา ต่อบุตรของตน

7 ปราศจากคำว่า หึงหวง ริษย า ต่อกัน

8 พร้อมจะเป็นผู้ เสียสละความสุขให้แก่กันได้เสมอ และทุกเวลา

9 รักษาทรัพย์ หรือผลประโยชน์ของกันและกัน

10 อยู่กันจนแก่เฒ่ า ไม่นอกใจกันนี้คือลักษณะของคู่บารมีโดยแท้

หลายท่านคิดว่า จะไปหาที่ไหนคู่แบบนี้

ขอเรียนว่า มีจริงในโลก ถึงแม้ไม่ได้เข้าข่ายหมดทุกข้อ

เพียงแค่ 3 ข้อก็ถือว่า มากพอที่เรียกว่า เป็นคู่แท้คู่บารมี

ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านด้วยค่ะ