3 ข้อสร้างกำลังใจในวันที่แพ้ “กอดตัวเองในวันที่รู้แย่”

เมื่อชีวิตต้องพบกับความผิ ดหวังแ พ้พ่ าย เสี ยใจ การมีใครสักคนให้อ้อม กอดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเ ศ ษ

ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าอ้อม กอดจากคนพิเ ศ ษไม่สำคัญ เพียงแค่อย ากกระตุ้นเตื อนไม่ให้ห ลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นที่ เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัวมันคือ “อ้อมกอดของตัวเอง”

ในวันที่รู้สึกเหงา รู้สึกแ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พล าดในชีวิต

ก่อนที่จะมองหาอ้อมกอดจากใคร ลองหันมาให้พลังใจกับตัวเอง

ด้วยการกอดตัวเอง บอกตัวเองว่าคนเราย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสี ย มนุษย์ทุกคนทำผิ ด พล าด

ได้เป็นเรื่องธรรมดา จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ าง

แท้จริงและยั่งยืนก็คือ ‘ตัวของเราเอง’ เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่

แต่หากใจคุณยังท้อแท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ

ก็กลับมาโ ศ กเ ศ ร้ าเสี ยใจอีกอยู่ดี แต่พลั งใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้ เองต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอดทุกลมหายใจ

และหากอย ากให้อ้อมกอดตัวเองเป็นอ้อ มกอดที่เข้มแข็งสร้างพลั งบวกให้

กับชีวิตได้ดีก็ต้อง หมั่นสร้างพลั งใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี และเราขอ นำมาบอกต่อดังนี้

รักในความเป็นตัวเอง

บอกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทั้งนั้น

เช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้ อ ย บ้าง

แต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิ ด พล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร

ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ

ทบทวนเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา

หากเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนม องไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง

ให้ลองมองย้อน คิดถึงเรื่องราวดีๆหรือคว ามสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา

มันจะช่วยปลุกพลั งความมั่นใจแล ะตอกย้ำกับตัวเองได้ว่า

“คุณมีดี คุณก็ประสบค วามสำเร็จในชี วิตได้เหมือนกัน”

มองโลกในแ ง่ดีเข้าไว้

การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแ ง่ดี จะทำให้จิตใจมีพลั ง หัวใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอ

และตามกฎแห่งการดึ งดูดบอกไว้ว่า

“สิ่งต่างๆ จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน”ดังนั้นหากคิดดีทำดีเสี ยอย่ าง

คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึ งดูดเข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอน

วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองยิ้มได้แน่นอน

1. รักตัวเองให้เป็น

2. มองด้านดีของชีวิต

3. เวลาท้ อแ ท้ให้รื้ อกล่องความสุข

4. มีความ ภูมิใจในตัวเอง

5. ใช้ธรรมะ ประดับใจ