ถ้าไม่กรวดน้ำ ญาติจะได้บุญหรือไม่

การกร วดน้ำ เป็นเพียงแค่รูปแบบ แล้วก็เป็นรูปธร รมที่มันสามารถมองเห็นได้โดยตาว่า

บัดนี้กำลังจะมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยวิธีการเทน้ำ เป็นรูปแบบที่เห็น

อันนี้เป็นรูปแบบภายนอก ซึ่งมันพอเห็นได้ด้วยตา แต่ถ้าเราไปเน้นเรื่องรูปแบบ

หรือสิ่งที่เป็นภายนอกมากเกินไป มันอาจจะข าดสาระของภายใน คือเจตนา

ที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน้อม นึกถึงบรรดาญ าติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว

อย่างนี้ ท่านมักจะได้รูปแบบเทน้ำ จ๊อกๆ เทๆ ไป เทมาเทไป

ก็ตามองนู่นมองนี่ไป หรือไม่ก็เล่นไ ลน์ไปด้วย เทไป พระก็ ย ถ า ว า ริ ว ะ ห า

ก็เทไปอะไรอย่างนี้ มันก็ได้แค่รูปแบบ แต่ถ้าเราไม่ต้องไปเน้นตรงนี้มากเกินไปอะไรอย่างนี้

เน้นที่ว่าเรานึกน้อมไปถึงบรรดาญ าติที่ล่วงลับไปแล้ว

เราเป็นเครื่ องระลึกนึกถึงกัน แล้วก็มีการทำคุณงามความดี แล้วก็อุทิศส่งไปให้

เมื่อเขารับทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว ปกติถ้าเขาทราบก็จะมีการอนุโมทนาอยู่แล้วว่า

ญาติก็ไม่ลืมเรานะ ยังนึกถึงเรา เขาก็อนุโมทนาเป็นกุศล เมื่อจิตเขามีกุศล

เขาก็เลย เ ส ว ย โส ม นั ส เวทนาหรือสุขเวทนา เขาก็บรรเทาคลาย

มันก็ตัดตอนในช่วงที่เขาเสวยอารมณ์หรือความสุขที่เป็นทุกข์ เป็นโทมนั สในอบายภูมิ

ภพภูมิที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ คือเปลี่ยนสถานะ เมื่ออารมณ์เปลี่ยน

ความรู้สึกเปลี่ยน ตอนนั้นเขาก็พ้นจากอบ ายภูมิ ณ ขณะนั้น

..คำว่า “อบาย” ความถึงในน ามธรรม คือใจที่ไม่สบาย เป็นทุกข์ เป็นโทมนัส

เป็นความบีบคั้นระทม ส่วนช่วงไหนที่ความรู้สึกเขามันเป็นสุข เป็นโสมนัส มันก็เบา

พ้นก็จะพ้นในตอนนั้น พ้นแล้วบางทีมันก็ตกใหม่ เป็นตกที่นามธรรม คือตกที่ใจ

เช่น โบราณบอกว่า “สวร รค์ในอก น ร กในใจ” อันนี้ชัดเจนที่สุด

..ภพภูมิจะหมุนตลอดๆ ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ช่วงไหนที่ใจของเราปกติ สบายๆ

เราก็เป็นสุคติภูมิ ช่วงที่ใจเราหนักใจเรามีความทุกข์มีความร้อนเราก็เป็นอบายภูมิ

แม้แต่มนุ ษย์เราทุกวันนี้ก็ขึ้นๆ ลงๆ อยู่หมุนวนอยู่ ๆ คล้าย ๆ กัน ฉะนั้นสรุปประเด็นนี้คือว่า

น้ำก็เป็นรูปแบบภายนอก แต่ถ้าเรายังอยู่ในโลก เราก็ควรจะไม่ขวางโลก ถ้าทางวัด

หรือที่ทางเขามีการจัดเตรียมไว้ เราก็ทำตัวน่ารักหน่อย แล้วก็ใช้สัญลักษณ์ก็สื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม

แล้วก็ได้นามธร รมภายในคือนึกน้อมไป เจตนาที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาญาติ

มันก็ได้ทั้ง 2 อย่าง

..ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศึกษาธร รม ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ในโลกแบบไม่ขวางโลกดีกว่า

อนุโลม อนุวัติไปตามโลก ขนบ จารีต วัฒนธรรม ประเพณี

ขอขอบคุณ : พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ