13 ผลบุญของการทอดผ้าป่าทอดกฐิน ที่หลายคนยังไม่รู้

ความแตกต่างของการทอดผ้าป่า และการทอดกฐินคือ จำนวนครั้งที่จัดขึ้น การทอดผ้าป่าสามารถทำได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ หากมีการสร้างโบสถ์ การเจดีย์ หรือซ่อมแซมวัด ก็จะมีการเรี่ ยไรเงินเป็นกรณีๆ

ส่วนการทอดกฐิน จะจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง คือหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการสะสมเงินบริจาคที่ตั้งไว้ไปเรื่อยๆ จากญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันทำบุญ แต่ทั้งสองอย่างถือเป็นการถวายสัง ฆทาน

อานิสงส์ของการทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน เพราะมีความเชื่อกันว่าการทอดกฐินนั้นได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่าการทอดผ้าป่า แต่ถ้าหากว่าเราจัดทอดผ้าป่าตลอดทั้งปี ก็ได้บุญมากบุญใหญ่ไม่ต่างกัน สิ่งสำคัญคือการทำบุญที่ดี ไม่ควรคาดหวังถึงผลกำไรที่ได้ชื่อว่าบุญจนเกินงาม เดี๋ยวจะกลายเป็นบๅปเพราะไม่สามารถตอบสนองความพอใจของตัวเองได้

สำหรับการทอดกฐิน มีที่มาจาก ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติการจำพรรษา เพื่อป้องกันพระไปเดินเหยียบต้นพืชต้นข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ในฤดูฝนไม่ให้เสียหาย เมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุชาวปาฐา 30 รูป เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้าจำกัดเพียง 3 ผืนท่านั้น

เมื่อนางวิสาขาที่กำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เห็นพระมีผ้าสบงจีวรเปียกโชกด้วยน้ำฝนและน้ำค้าง จึงได้กราบทูลขอพรแด่พระพุทธเจ้าว่า “หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอบรรดาประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไต รจีวรแก่คณะส งฆ์ด้วยเถิด” พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุมัติ

อานิสงส์ของการทอดผ้าป่า

1เป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์ให้สะดวกด้วยปัจจัยสี่ หรือสิ่งที่จำเป็นในการครองสมณเพ ศ มีจีวร หรือผ้านุ่งห่ม เป็นต้น

2.เป็นการช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อพระสงฆ์ได้รับความสะดวกตามสมควรก็จะได้เป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

3.ได้ชื่อว่าเป็นการถวายทานแด่ท่านผู้ทรงศีล ซึ่งนับเป็นการบูชาท่านผู้ทรงศีล-บูชาท่านผู้ควรบูชา และเป็นทานที่มีคุณค่าสูง

4.เป็นการอบรมจิตใจของผู้บริจาคให้มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักทางจิตใจของประชาชนในชาติสืบไป

5.เป็นการส่งเสริมความมีสามัคคีธรรมของหมู่คณะ

6.เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นสืบไป

อานิสงค์ของการทอดกฐิน

1.ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

2.ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ

3.ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธ รรมได้โดยง่าย

4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรั พย์สมบัติให้เกิดเป็นกุศลติดตัวไปภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพร รณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

6.ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ

7.ทำให้ผู้นั้นแม้สิ้นใจแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวร รค์