ไม่มีใครเลยสักคน ที่จะไม่พบเจอกับเรื่องแบบนี้

เราคงไม่ ป ฏิ เ ส ธ การจากลา และการสู ญเสีย

หากวันหนึ่ง ต้องสูญเสี ย บุคคลอันเป็นที่รักไป

ไม่ว่าจะจากกัน ด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม แต่หากต้องจากกัน

เพราะทั้งสอง ฝ่ า ย ต่างไม่เข้าใจกัน “รีบดึงฉัน

ขึ้นไปสักที อยากให้ชั้น ต ก ล ง ไปหรอ”

ผู้ชายไม่รู้ว่ามี งู พิ ษ อยู่ข้างล่างนั่น ส่วนผู้หญิง

ก็ไม่รู้ว่ามีก้อนหิน ยั ก ษ์ ทับผู้ชายอยู่ มันคือปัญหา

ที่ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกัน ผู้หญิงไม่เห็นแรงกดดัน

ที่ผู้ชายต้องแบกรับ ผู้ชายไม่เห็นความ เ จ็ บ ป ว ด

ที่อีกฝ่ายต้องท นเมื่อการสื่อสารกั บคู่ของเรา บกพร่อง

นี่แหละชีวิต ถ้าผิดใจกับ…ก็รีบเคลี ย ถ้าไม่เข้าใจกัน

ก็รีบคุย ก่อนที่อะไรๆจะ ส า ย เกินไป ก่อนที่ทุกอย่าง

จะบานปลาย จนกลายเป็น ความเสียใจ ความพลัดพราก

และการสูญเสีย จากการที่มีใครคนหนึ่ง ห า ย ไปจากชีวิต

เราอาจจะดำเนิน ชี วิ ต ได้เหมือนทุกวัน แต่ไม่เหมือนเดิม

และ ส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่ในห้วงของความคิด นั่งรำลึกเหตุการณ์

ในอดีต ร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหล จริงๆ ชีวิตนี้ซ้อมการพลัดพราก

ให้ตัวเองทุกวันนะ สามี ภรรยา ออกจาก

บ้านต่างคนต่างไปทำงาน ลูก หลาน ออกจากบ้าน

ไปโรงเรียน ปู่ ยา ต า ย าย ออกจากบ้านไปวัด

ไปตลาดแต่ว่าการ พ ลั ด พราก..ดังที่กล่าวมา

เราไม่เกิดความสูญเสีย เราออกจากบ้านไปตอนเช้า

ตอนเย็น ตอนค่ำก็ กลับมาเจอกัน ไม่มีใค รจะคิดว่า

การเจ อกันเมื่อเช้านี้ เราจะไม่มีโอกาสเจอกันอีก

เราจึงไม่รู้ตัวว่าชีวิต..ซ้ อมความพลัดพรากอยู่

แต่เมื่อวันหนึ่ง..เราต้องเจอเข้ากับ ความพลัดพรากการจากลา

อย่างไม่มีวันกลับ เข้าอย่างจัง เราจะมาตระห นักกันตอนนี้ว่า

เราจะไม่เจอกันอีกแล้ว คิดถึงเมื่อวาน..แม่บ่นเรื่ องห้องรกอยู่เลย

เสียงพ่อที่เล่นกับหม าตัวโป รด เสี ยงแฟนบ่นแบบงอนๆ

เลิกงานอยากไปกินบุ ฟเฟ่ ลองถามตัวเองดูว่า

ถ้าเป็นเรา เราจะทำอย่างไร บางคน ดำเนินชีวิ ต

ต่อไปไม่ได้ บางคน.. ไปต่อได้ แบบแท บ

ไม่ได้ใช้ชีวิต บางคน.. ไปต่อได้ แบบมีสติ แม้จะเป็น

สติที่แบบติดๆ ดับๆ แต่ทุกคนก็ต้องดำ เนินชีวิตต่อไป

การจากลา มันมีด้านบวกของมันอยู่ คือ เราสามารถสร้าง

ความเข้มแข็ง สร้างพลัง สร้างกำลังใจ เพื่อที่จะไปต่อให้ได้

เราจะไม่รู้เลยว่า เราเข้มแข็งได้มากเพียงใด ถ้าเราไม่เคยอ่อนแอ

การเริ่มต้นกับชีวิ ตที่จะเติบโตขึ้น เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิ ตบนโลก

ที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา (แม้ความธรรมดาของโลกนี้

มันอาจจะไม่ธรรมดาสำหรับเรา) จงทำความเข้าใจว่า

โลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อมีการ เ ป ลี่ ย น แปลงเกิดขึ้น

เราต้องเรียนรู้ ที่จะอยู่กับการเปลี่ ยนแป ลงนั้นให้ได้

เพราะ ไม่มีใครเล ยสักคน ที่จะไม่พบเจ อกับเรื่องแบบนี้