แค่นอกใจเพียงครั้งเดียว สิ่งที่ทำมาหลายปี แทบจะไม่มีความหมาย

“ความเชื่ อใจ” เวลาเราให้ใครสักคน ไปแล้ว

เราก็ต้องการ ให้เขารักษา มันเอาไว้ให้ดีที่สุด

คนที่ทำลาย ความเชื่ อใจ ของเรานั้น

คือคนที่ทำลาย ความไว้ใจของ เราที่มีต่อเขา

การจะให้ อภัยเขานั้น มันง่ายมากๆ

แต่การจะให้ กลับมาเชื่อใจ เขาอีกครั้งนั้น

ยาก..ยิ่งกว่า

คู่รัก ที่ทำดีด้วยกัน มานานหลายปี

แต่แค่นอกใจ เพียงครั้งเดียว สิ่งที่ทำมาหลายปี

ก็แทบ จะไม่มีความหมาย

จะให้ อ ภั ย นั้น มันก็ทำได้ง่ายๆ แต่ถ้าจะให้

กลับไปเชื่ อใจ เหมือนที่เคย ทำมานั้น

“คงเป็น ไปได้ย าก”

เพราะฉะนั้น ในวันที่ใครสัก คนหยิบยื่ นความไว้ใจ

ให้กับคุณนั้น คุณควรที่จะทำ ให้ดีและรั กษา ความไว้ใจ

ของเขาที่มีต่ อคุณเอาไว้ อย่า คิดทำ ลายความเชื่อใจ

เพราะการทำล าย นั้นมันง่ ายยิ่ง กว่าการรัก ษา

ต่อให้คุณจะพย าย ามแก้ตัว หรือทำดีแค่ไหน

แต่มันก็ยากที่ จะกลับ มาเชื่อ ใจได้ อีกครั้ง

อย่าพย าย ามคิดแก้ตัวในวั นที่สายเกินไป

แต่จงพย าย ามทำให้ ดีที่สุดในวันที่ยัง มีโอกาส