เคล็ดลับรัก 4 ย. รักมั่นคงไม่มีวันเลิกรา

การที่คนสองคน จ ะ ค บ กั น ให้ได้นาน และไม่มีอุปสรรค

ต่าง ๆ เข้ามาทำให้ ไ ข ว้ เ ข ว ถือเป็นเรื่องที่ยากมาก

เพราะเวลา เ ป ลี่ ย น ใจคนมันก็เ ปลี่ยนกันได้

ย.ยินยอมและ ยื ด ห ยุ่ น

ความอดทนอดก ลั้น บนพื้นฐานของความรั กความเข้าใจนั้น

ถือเป็น เ ค ล็ ด ลับสำคัญของชีวิตคู่ดังคำกล่าวที่ว่า

“บ้าน…สร้างจากหิน อิ ฐ และไม้ แต่บ้านเปี่ ยมรัก

สร้างจากความ รั ก และความเข้าใจ” ความสัมพันธ์

ที่สมดุลและแน บแ น่น จำเป็นต้องประกอบด้วยการให้

และการรับที่ เ ห ม า ะ สม ดังนั้น ชีวิตคู่ต้องเรียนรู้

ที่จะพบกันครึ่งทาง

ย.แยกแยะ

ชีวิตคู่สามี ภ ร ร ย า เป็นธรรมดาที่ต้องมีเรื่อง กระทบกระทั่ง

ให้หงุดหงิดใจ และเป็นธรรมดา อีกเช่นกันที่เราอาจมีเรื่องหงุดหงิด

รำ ค า ญ ใจผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องในที่ทำงาน

หากถือหลักความอด ทนอดกลั้ น เข้าใจ ให้อภัย และพบกันครึ่งทาง

ให้ได้ดังที่ ก ล่ า ว ข้างต้นแล้ว โอกาสที่จะนำปัญหาชีวิต การงาน

และครอบครัวมา ป ะ ป น กันในแต่ละวันก็จะลดน้อยลง ดังนั้น

การรู้จัก แ ย ก แ ย ะ ปัญหาแต่ละเรื่องออกจากกันโดยใช้ ส ติ กำกับกาย

วาจาและจิตใจ รู้จักคิดก่อ นพูดและกระทำ รวมทั้งคิดทุกคำที่พูด

แต่ไม่พูดทุกคำที่คิด จะช่วยให้ ส ถ า น ก า ร ณ์ ความยุ่งยากต่างๆ

กลายเป็นเรื่องเล็ก และสามารถ แ ก้ ไขได้ในที่สุด

ย.ยกย่อง

ธรรมชาติของ ม นุ ษ ย์ ทุกคนย่อมปรารถนาได้ยินได้ฟังคำพูด

ที่อ่อนหวาน ไพเราะ เ อื้ อ อาทร ห่วงใย ให้กำลังใจ ให้เกียรติกัน

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คำพูดที่ออกมาจากใจ บนพื้นฐานของ

สติปัญญาและความรักความ เ ม ต ต า นั้นเป็นพลังเสริมสร้าง

แรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยน แ ป ล ง ตนเองและโลกได้อย่างน่าอัศจร รย์

ย.ยืนห ยัด

ไม่ว่าปัญหาใดเกิดขึ้น หากถือหลักที่ว่า มองสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้

มอง สิ่ ง ร้ า ย ด้วยใจดีไม่มีเสีย ก็จะทำให้เกิดกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต

รวมทั้งมองทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา-ผ่านออกไปเป็นเรื่ องปกติได้