อย่าไปหาความสุข เพราะถ้าหาความสุขความทุกข์จะมาเสมอ

อย่าไปหาความสุข
เพราะถ้าหาความสุข ความทุกข์จะมาเสมอ

ในพุทธศาสนา สอนไว้ใน อริยสัจ 4 ว่า
การยีดติด หรือ ภาษาพระเรียกว่า ตัณหา
คือ “สาเหตุทีทำให้เกิดทุกข์”

ถ้าไม่มีตัณหา จะไม่มีทั้งสุข ทั้งทุกข์
ให้เดินตามคำสอนในศาสนาพุทธนี้ แล้วจะพบความจริงแห่งความไม่ทุกข์ ไม่สุข

ความสุข คือ ความสงบทางใจ
ความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ตัวเองเป็น
ไม่คิดอยากได้ของผู้อื่น

การปล่อยวางใจจากคนที่คนเราทุกข์
ทำให้ไม่มีความสุข
คนเราต้องการสิ่งต่างๆ มากมาย
พอได้อย่างหนึ่ง ก็อยากได้สิ่งอื่นๆ เพิ่มเติม หรือความไม่รู้จักพอ ไม่สิ้นสุด

หมั่นเติมพลังใจให้ตัวเองด้วยการฝึกสมาธิ
แล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่อยู่ภายในตัวเรานี่เอง ปัญหามีก็ค่อยๆ แก้เดี๋ยวก็จะคลี่คลาย

ใจเป็นหลัก..ใจเป็นประธาน
แม้จะดูเหมือนยาก แต่ก็ต้องพยายาม
ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ อย่างมีสติ

หาใจให้เจอก็เป็นสุข แค่ “ก้าวข้ามความทุกข์” เราก็ “สุข” ได้แล้ว
ขอขอบคุณ : หนังสือก้าวข้ามความทุกข์