อย่าเสียดายแฟนเก่า หากเขาเคยเล วกับคุณแบบนี้(เลิกมาได้ ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับชีวิต)

การ เ ลิ ก ร า กันไปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้ า

หรือเสียใจอะไรหรอกนะ เพราะบางคู่ ก็หวังดีซึ่งกันและกัน

แต่หากคู่ของคุณ มีเหตุให้ต้องแยกกันตาม

ทำ ร้ า ย ร่างกาย

หากเขาทำ ร้ า ย ร่างกายคุณไม่ว่าจะหนัก ดบาแค่ไหน นั่นถือเป็นการ

ไม่ให้ เ กี ย ร ติ อย่างร้ ายแ รง และสิ่งที่คุณต้องทำคือการเอาชีวิต

ออกมาให้ห่าง เ ข า นะถูกแล้ว คิดดูสิว่าพ่อแม่เลี้ยงคุณมา ท่านยัง

ไม่เคยรังแกคุณ ข น า ด นี้เลย

เห็นแก่ตัว

เรื่องขี้เ ห นี ย ว ขี้ง ก มันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ ายอะไรมากมายนัก

แต่หากเขาเป็นประ เ ภ ท ที่เห็นแก่ตัว เอะอะก็ใช้เงินคุณฝ่ายเดียว

ถึงกระทั่งว่า เ รื่ อ ง ส่วนตัวของเขาก็ยังจะใช้เงินคุณ หรือหยิบยืม

ไปก็จริง แต่ไม่ ยั ก จะได้คืนสักแ ดงเดียว คนแบบนี้อย่ าคบให้เปลืองดีกว่า

หัก ห ลั ง ด้วยคำว่ารัก

แฟ นเก่ าบางคนทำให้คุ ณไว้ใจด้วยคำว่ารัก และจะใช้ความรักที่คุณ

มีให้เขานี่แหละ มา ต ล บ หลังคุณเอง โดยการหลอกใช้คุณ

หรือเพื่อหาผล ป ร ะ โ ย ช น์ จากคุณเท่านั้น ซึ่งอย่าให้เขา

เป็นแม้กระทั่ง แฟ น เ ก่ า แต่จงเปลี่ยนเขาให้เป็นแค่คนร่วมโลก

ป ากร้ าย

แฟนเก่ าที่ปากร้ ายก็อาจจะไม่ได้เล วเสม อไป แต่หากเขาปา กร้ าย

แบบเข้าขั้นล ามป ามไปถึงครอบครัวของคุณ นั่นแสดงว่าเขา

ไม่ให้ความเคาร พคุณเลย เพราะฉะนั้นคนแบ บนี้อย่าไปเสียดาย

เขี่ ยไปให้ไกลๆ จากชีวิตซะ

เล่ นชู้กับค นอื่น

หากเห ตุผลที่ทำให้คุ ณต้ องเลิกกับแฟนเก่า คือ การที่เขามีคนใหม่

ทั้งที่ยังมีคุณอยู่ คุณก็ไม่ต้ องเสี ยดายอะไรแล้ว เพราะนี่คือโอกาสที่

คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ และให้คิ ดซะว่าตัดคนไม่ดีอ อกไปจากชีวิตเรียบร้อยแล้ว

บ้า อำ นาจ

บางคนเมื่ อคบกันไปสักพั กก็จะเริ่มออกลาย และจะทำให้คุณอยู่ใต้

เบื้องล่างเขาแทบจะเรียกว่า ท า ส เพราะเขาบ้ าอำนา จ

ซึ่งการที่คุณเลิ กกับเขามาได้ ให้ถือเป็นของขวั ญชิ้นใหญ่สำหรับชีวิตนะ

หล อกใช้

บางคนอาจจะแ ยกไม่ออกว่าแฟ นเก่าที่คบอยู่เขาหล อกใช้คุณหรือเปล่า

ก็อาจสังเก ตง่ายๆ ได้จาก เวลาที่เขามีคว ามทุกข์หรือเกิดปั ญหา

ก็มักจะม าหาคุณค นแรก แต่พอเวลามีความสุขก็จะห ายหน้าไปทันที

และคุณมักจะไ ม่มีส่ วนร่ว มในความสุขของเขาเลย

โกหกเป็นป ลาไห ล

หากแ ฟนเก่ าของคุณเป็นค นประเภทนี้ ที่คุณเลิกกับเขาได้ถือว่าชีวิต

คุณดีขึ้นมากนะ เพราะหลุดพ้ นจากคนไม่จริ งใจอย่างเขามาได้

แต่สิ่งที่คุณยังต้ องเปลี่ ยนตัวเองคือความคิด เพราะอาจจะทำให้

ติ ดค วามขี้ระแวงมาได้