อยากเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่น 7คำสอนหลวงปู่ขาว

หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระภิกษุคณะธรรมยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากร-รมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความ

ทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย

1. อุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคนธรรมดาให้เป็นมหาบุรุษได้

2. ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่าอิจฉๅคนอื่น

3. จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเลส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา

4. ถ้าเราเว้นทำบๅป ก็จะไม่มีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่างก็ตาม เราไม่ว่าเขา เขาติฉินนินทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูของเขาก็อยู่ที่เขา

5. บางคนทำบุญทำทานกันใหญ่โตมโหฬาร แต่เสียเพราะความโกร ธ ความมีโทสะ ความโ กร ธไหม้กุศลผลบุญจนหมดสิ้น เมื่อหมดบุญหมดกุศลบ าปก็ พลอยทวีคูณขึ้น ผลทานก็หนี ผลศีลก็ไม่มี ผลภาวนาก็หนีเข้าป่าไปหมด

6. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกร-รมดีกร-รมชั่วที่ตนทำไว้ คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบ้ใครก็รู้ ถึงจะหลบหลีกปลีกตัวอยู่ถ้ำภูเขาถึงแม้มนุษย์ไม่รู้ เทวดาก็บอกเอง กลิ่นของศีลย่อมฟุ้งขจรขจๅยไปทั่วทิศ เป็นนิมิตหมๅยของคนดี

7. คนเกิดมาไม่เหมือนกัน เพราะมีความประพฤติที่ต่างกัน ผู้ที่เขาประพฤติดี รักษาศีล มีการให้ทาน มีการสดับรับฟังพระธรรม เขาจึงมีปัญญๅดีมีการศึกษาเล่าเรียนดี

การจำแนกสั ตว์ให้ดีให้ชั่วต่าง ๆ กัน มันเป็นเพราะกร-รม ถ้ามันยังทำกร-รมอยู่ ก็ต้องได้รับผลกร-รมทั้งกร-รมดีกร-รมชั่ ว มันต้องได้รับผลตอบแทน