สัญญ าณจะทำให้คุณรู้ทันผู้ชายเจ้าชู้ ที่บอกให้รู้ว่าคุณกำลังถูกนอกใจ

นิสัยผู้ชาย เ จ้ า ชู้ เเก้ยังไง ก็แก้ไม่ให้ แม้คุณจะพย า ย าม

ทำตัวให้ดูดี เอาอกเอาใจ ทำดีแค่ไหน แต่ความไม่รู้จัก พอก็จะนำทาง

เขาไปสู่การ น อ ก ใจคุณอยู่ดี

คุยกับ เ พื่ อ น ผู้ชายนานๆ

หนุ่มบางคน ไม่ปิ ดเสียงเ เ จ้ งเ ตื อ น แต่จะบอกว่าคุย กับเพื่อนผู้ชาย

ซึ่งพอดู แล้วก็ชื่อผู้ชายจริงๆ ลองสักเกตดีๆ เพื่อนผู้ชายที่ไหนเขาคุย

กันตลอดเวลา คุยทีก็คุย น า น ๆ เขาอาจตั้งชื่อห ลอกก็ได้

เอาใจทุกอย่าง

อย่าวาง ใจหนุ่มที่เอาอกเอาใจคุณ เป็นพิเศษ เขาอาจจะเเค่ทำดี

เพื่อชดเชย ความรู้สึกผิด หรือทำให้คุณ ไม่รู้สึกว่าถูกละเลย

แต่จริงๆแล้ว เขาอาจกำลัง สั บ รางอยู่ก็ได้

แ ช ท ว่างเปล่า

ผู้ ช า ย เจ้าชู้ในอีกระดับจะรู้ ว่ า การหวงโ ท ร ศั พ ท์

จะมีพิรุ ธและเสี่ยงเกินไป เข้าจึงพย า ย า มทำตัวปกติ

แต่ที่ไม่ปกติคือ แ ช ท มั นว่างเปล่าเกินไป คงเป็นไปได้

ยากที่วันๆเขา จ ะ ไม่คุยกับใครเลย แถมเวลาอยู่ด้วยกันเขา

ยังมักปิดเสียง เ เ จ้ ง เ ตื อ น เอาไว้ จับตาดูให้ดี

แฟนของคุณ ร้ า ย ไม่ธรรมดา

ห ว ง โทรศัพท์

หากแฟน ของคุณมีอาการหว ง โทรศัพท์ผิดปกติ

ทำอย่างกับว่ามันเป็น ไ ข่ ใ น หิ น ต้องพกติดตัว

ไปด้วย ต ล อ ด เวลา เวลาขอดูก็ทำท่าทีอึกอัก พอกด

เข้าไปก็ตั้ง ร หั ส ล๊ อ ก ขอรหั สก็ไม่ยอมให้กลาย

เป็นเรื่อง ท ะ เ ล า ะ หาว่าจับผิด แบบนี้ชัดเจนว่าเขา

กำลังปกปิดความ ลั บ บางอย่างไว้ในโทรศัพท์แน่ๆค่ะ

โมโหกลบ เ ก ลื่ อ น

ถ้าแฟนของคุณกลาย เป็นคน ขี้ ห งุ ด หงิดอย่าง

ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จะทำอะไรก็ขั ดหูขัดตา อาจเพราะ

เขากำลังเอาคุณไป เ ป รี ย บ เทียบกับใครอีกคน

ระวังให้ดีว่าคนนั้น อาจจะดีกว่าคุณ

ใช้ สั ญ ช า ต ญ า ณ

เ ชื่ อ ว่าผู้หญิงทุกคนจะมี สั ญ ช า ต ญ า ณ

บางอย่างที่จะรับรู้ได้ ห า ก แฟนของคุณเปลี่ยนไป

แต่อย่าตี โ พ ย ตี พ า ย ควรหาหลักฐานก่อน จะได้ดิ้นไม่หลุด

อย่าง ที่ ย้ำ อยู่เสมอว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ชายเจ้ าชู้

เขาชอบผู้หญิ งรู้ใจ ไม่ใช่รู้ทัน ถ้ายังอยากเลี้ ยงเสื อตัวนี้ไว้

บางครั้งคุณก็ต้อง ท น เ เ ก ล้ ง ทำเป็นไม่รู้ไม่เ ห็นเอาไว้บ้าง