ละทั้ง 11 ประการนี้ได้เกิดบุญใหญ่เปิดทางเจริญแก่ชีวิต

บ าปเป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ คืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบ าปได้ ชีวิตดีขึ้น บ าป นั้นประกอบด้วยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ต้องไม่ ดีการเกิดบ าปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจ ในทางธรรมมีการกล่าวถึงบ าป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ นั้นมีอยู่ว่า

บ าปที่ 1 การชอบ โ ก ห ก ไม่รักษาคำพูดของตน
บ าปที่ 2 การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพ าล
บ าปที่ 3 เป็นผู้ที่ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพกๅรี

บ าปที่ 4 การเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน
บ าปที่ 5 ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
บ าปที่ 6 การมัว เ มๅใน อ บๅย มุ ข

บ าปที่ 7 ยกย่องให้เกียรติคนเล วให้มีอำ นๅจ เหนือตน
บ าปที่ 8 การไม่รู้จักปล่อยวางใน กา มา ร มณ์ และไม่ยินดีใน พร หมจ รรย์
บ าปที่ 9 การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

บ าปที่ 10 ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็นแ ก่ ตัว
บ าปที่ 11 การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

หนทางแห่งความเสื่อ ม 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่าเป็นทางเสื่ อ ม สุดที่มนุ ษย์ควรเลี่ ยงที่สุด เพราะในบางครั้งเราอาจเผลอกระทำไป แต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ

มันดึงชีวิตต กต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญหากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตน