มีนิสัยมากกว่าครึ่ง ขอบอกเลยว่าคุณกำลังคบกับเสือผู้หญิงที่ตั้งใจมาหลอกคุณ

จะรู้ได้ อ ย่ า ง ไ ร? ว่าคนที่มาจี บ นี่รักจริงหวังแต่ง หรือ แค่มาหลอกอ้อ มเฉยๆ

วันนี้ จะพาคุณไปหาคำ ต อ บ พร้อมกัน จาก 7 ข้อสังเกตผู้ชายเจ้ าชู้ ที่หวังมาหลอกคุณ

ขาดความ มั่ น ใ จ ในความเป็นชายของตัวเอง

คนกลุ่มนี้ ส่ ว น ใ ห ญ่ จะล่วงเข้าสู่วัยทอง จึงต้องการพิสู จน์ให้ใครๆ

เห็นว่าเข ายังแน่อยู่ แต่ลึกๆแล้วก็เพื่อปล อบใจและสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง มากกว่า

ห ล งตัวเอง จำพวกนาซิ สซัส หรือ n a r ci s s i s m

คนลั กษณะนี้มักรักใ ครไม่เป็น ได้แต่ชอบโป รยเสน่ห์ไปเรื่อยๆ มีลักษณะแบบเด็กๆ

ชอบที่จะถูกรั กและได้รับการรุ มล้อมจากเพ ศตรงข้าม เพื่อเป็นการต อกย้ำ

ให้รู้สึกถึงความเจ้าเส น่ห์ที่มีอย่างเหลื อเฟือ

บูชาควา มสวยงาม

เห็นผู้หญิ งสวยๆ แล้วทนนิ่งเฉยไม่ได้ อย่างน้อยข อให้ได้ส่งสายตา โลมเลียม

สักหน่ อยก็ยังดี ถือเป็นความสุขใจอย่างหนึ่ง

เป็นคนขี้เบื่ อ

จำพวก รักง่ายหน่ายเร็ว อยากลองสิ่งใหม่ๆ ที่ท้ าทาย ชีวิตที่ผ่านมาอาจล่องลอย

จนดูไร้ค่า น่าเบื่อ เลยต้อ งแสวงหาสิ่งที่คิดว่าจะมาเสริมค่า และเติมชีวิตให้มีสีสัน

การจีบสาวได้สำเร็จ บ้างไม่สำเ ร็จบ้างเป็นสิ่งท้าทา ยให้ชีวิตมีรสชาติยิ่งขึ้น

เคยผ่านประส บการณ์ช อกช้ำมาก่อน

เช่น แม่ ท ร ย ศ พ่อ เลยลงมือแก้แค้นเพื่อหวังจะให้ เพศตรงข้ามเจ็ บป วด

ผู้หญิงทั้งหล ายเลยกลายเป็นเหยื่ อเพราะถูกมองเป็นเสมื อนตัวแทนของแม่

ขี้ ระแวง

อาจเกิ ดจากการเลี้ ยงดู การเรียนรู้จากการอบรมพร่ำสอนจนฝังใจว่าหญิงใดก็

ตามที่ก้าวเข้ามาในชีวิต ล้วนหวังในทรัพย์สิน และสมบัติพัสถาน คนพวกนี้จึงพย าย าม

ตีกรอบใจของ ตัวเอง ไม่ให้ถลำรักใครจริงจัง เอาแค่คบเล่นๆ ฉาบฉวยไปเรื่อย ๆ

เพราะในใจมัวแต่ ตีต ราผู้หญิงว่า “หน้าเงิน”

เจ้าเสน่ห์

จีบผู้ห ญิงทีไรสำเร็จทุกที การตอบสนองของผู้หญิง เลยกลายเป็นแรงเสริม

เพิ่ มความ เจ้ าชู้ให้มากขึ้น