พฤติก รรมของผู้ชาย ที่ผู้หญิงเห็นแล้วรู้สึกดีและพร้อมเทใจให้

เชื่อว่ามี ผู้ ช า ย จำนวนไม่น้อย ที่ไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไร

เพื่อให้สาวๆ หันมามองบ้าง ทั้งที่คุณรู้สึกว่า ตัวเองก็เป็นคนหน้าตาดี

แต่ก็ได้แต่ งง ว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่สนใจสักที นั่นอาจเป็นเพราะว่า

คุณยัง ข า ด เสน่ห์บางอย่างอยู่ก็เป็นได้ ว่าแล้วก็ไปชม

พฤติ ก ร ร ม ที่ผู้ชายควรทำหาก อ ย า ก ให้ฝ่ายหญิง ชอบกันเลยครับ

เป็นคนกล้า ตั ด สิ น ใจ

หาก ฝ่ า ย ห ญิ ง เห็นว่าเมื่อไร ก็ตามที่คุณจะทำอะไรสักอย่าง

แต่ต้องถามความ เ ห็ น จากคนอื่นก่อนเสมอ พวกเธอจะมองออกว่า

คุณเป็นคนที่ไม่มี ความมั่นใจในตัวเอง เ อ า เสียเลย ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ดีแน่นอน เอาเป็นว่า ต้อง หั ด เป็นคนกล้าตัดสินใจอะไรเองบ้าง

เป็นคน ซื่ อ สั ต ย์ กับทุกอย่าง

ไม่ว่าจะทำหรือ พู ด อะไรให้กับผู้หญิง ก็ควรทำด้วยความจริงใจ

ไม่ใช่ต่อ ห น้ า ทำดี แต่ลับหลัง ก ลั บ ทำตรงกันข้าม นั่นเป็น

สิ่งที่ไม่น่ารักเลย แถมมีแต่ทำให้ ม อ ง หน้ากันไม่ติด เอาเป็นว่า

ซื่อ สั ต ย์ กับเธอเข้าไว้ ถ้ามีเรื่องอะไรให้วุ่นวายใจ การเปิดใจ

คุยกันน่าจะเป็นทาง เ ลื อ ก ที่ดีไม่น้อยเลยล่ะ

แสดงออกถึงความเป็น สุ ภ า พ บุรุ ษ

หนุ่มๆ หลายคนอาจ คิดว่าการทำตัวให้เป็น สุ ภ า พ บุ รุ ษ

นั้นเป็นเรื่องย าก ทั้งที่ความจริงแล้ว คุณแค่ลงมื อทำเรื่องง่ายๆ

ให้กับผู้หญิง เช่น เปิดประตูให้เธอ, เลื่อนเก้าอี้ให้ และไปส่งเธอถึง

บ้าน เป็นต้น ก็เพียงพอแล้ว ที่ จ ะ ทำ ใ ห้พวกเธอมองว่าคุณเป็นสุภ าพบุรุษ

ทำงานบ้านโดยไม่ เ กี่ ย ง

ผู้หญิงคน ไ ห น ล่ะจะไม่ชอบผู้ชายที่ทำงานบ้านได้ เพราะพวกเธอ

เห็นว่าคุณสามารถ ช่ ว ย แบ่งเบาภาระต่างๆ ภายในบ้านได้

หากวันหนึ่ง ต้ อ ง อาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ซึ่งจุดจุดนี้

ฝ่ายหญิงจะรู้สึกดี กั บ คุณมาก แบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

สร้าง เ สี ย งหัวเราะได้เสมอ

ความเป็นคนมีอาร มณ์ขัน เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบั ติในตัวผู้ชายที่สาวๆ

หลายคนนึก ถึ ง เป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ เพราะไม่มี ผู้หญิงคน

ไหนอยากอยู่ ใ ก ล้ กับคนที่ทำตัวเค ร่งเครี ยดตลอดเวลาหรอก

แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานก ารณ์ขณะนั้นว่าเหมาะสมหรือเปล่า ไม่ใช่ว่า

จะ ห ย อ ด มุกตลกตอนไหนก็ได้นะ เพราะคนที่ขำไม่ออก อาจกลายเป็นคุณเอง

มีความเป็นผู้ใหญ่

แน่นอนว่า ผู้ ห ญิ ง ไม่ชอบหนุ่มๆ ที่มักทำตัวเหลาะแหละเหมือนเด็ก

เพราะพวกเธอต้องการ ค ว า ม แน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์ ดังนั้น

หนุ่มๆ อย่างเราควรทำตัวให้ดูน่า เ ชื่ อ ถื อ และดูเป็นผู้ใหญ่สมวัยด้วย

เพียงเท่านี้ก็จะช่วยสร้าง ค ว า ม มั่นใจให้กับสาวๆ ได้แล้วล่ะว่า

คุณจริงจังกับความสัมพั นธ์ขน าดไหน

ทำอาหารเป็น

การทำอาหารเป็น นับว่าเป็นเสน่ห์อี กอย่างหนึ่ งที่จะทำให้สาวๆ

รักคุณมากขึ้น คุณผู้ชายไม่จำเป็ นต้องไปเรียนทำอาห ารจนถึงขั้น

เซีย นก็ได้ เพียงแค่ทำเมนูโปรดของฝ่ ายหญิงเป็นให้ได้สัก 2-3

เมนู แค่นี้ก็ทำให้พ วกเธอฟินแล้ว

เป็นผู้ชายรัก สั ต ว์

หากคุณเป็นคนรัก สั ต ว์ อยู่แล้ว แบบที่เห็นหมาเห็นแมวที่ไหน

ก็เดินเข้าไป เ ล่ น ด้วยหรื อ ซื้ ออ าหารให้กินเป็นประจำ

ฝ่ายหญิงก็จะ รู้ สึ ก ได้ว่าคุณมีจิตใจอ่อนโยนและเป็นมิ ตรต่อ

เพื่อนร่วมโลก ก็ยิ่งจะทำให้เธอหลง เ ส น่ ห์ คุณเข้าไปอีก