ทำไมบทสวดมนต์อิติปิโส ถึงศักดิ์สิทธิ์มาก

คนไทย เราใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อมากมาย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และการไหว้พระ ท่องบทสวดมนต์ ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อ

สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นเรื่องที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเป็นมงคล ให้กับตัวคนสวดมนต์ แคล้วคลาด

ปลอดภัยจากภยันต รายต่างๆ และเพื่อให้ตัวเราสบายใจ ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวัน และบทสวด ที่ได้รับการนิยมกันมากนั้นก็คือ

บทสวดอิติปิโสฯ เคยสงสัยไหมว่า บทสวดนี้ทำไมถึงได้ถูกยกย่องว่า ศักดิ์สิทธิ์มาก วันนี้เราไปหาคำตอบกัน

บทสวดมนต์อิติปิโสฯ แต่ล่ะตัวอักษรจะมีความย่อของ 1 บท

เช่น อิ = 1 บท , ติ = 1 บท ดังตัวอย่างด้านล่าง

“อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ” สวดเท่าอายุ เกินอายุหนึ่งจบนะครับ

๑. อิ. อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง อิฏฐังธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง

(อิ แปล จงหมั่นภาวนา ป้องกันศัสตราห่อนต้องอินทรีย์ทำให้แคล้วคลาดนิราศไพรี สิริย่อมมีแก่ผู้ภาวนา)

๒. ติ. ติณโณ โยวัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม ติสโสภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง

(ติ แปล ถึงบทนี้ไซร้หมั่นภาวนาไว้กันภัยนานาภูตผีปิศาจ มิอาจเข้ามาทั้งป อปทั้งห่า ไม่มาหลอกหลอน)

๓. ปิ. ปิโยเทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม ปิโยนาคะสุปัณณานัง ปิณินทริยัง นะมามิหัง

(ปิ แปล ภาวนานึก สติตรองตรึกอย่าทำใจร้อนสารพัดเมตตาอย่าได้อาวรณ์ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา)

๔. โส. โสกา วิรัตตะจิตโต โยโสภะนาโม สะเทวะเก โสกัปปัตเต ปะโมเทนโต โสภะวัณณัง นะมามิหัง

(โส แปล ภาวนาทุกวัน ตามกำลังวันป้องกันอันตราย ทุกข์ภัยพิบัติสารพัดเหล่าร้ายศั ตรูทั้งหลายแคล้วคลาดห่างไกล)

๕. ภะ. ภะชิตาเยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินา ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตังนะมามิหัง

(ภะ แปล จงภาวนา กันโรคโรคาไข้เจ็ บทั้งหลายศั ตรูมุ่งมาดมิอาจทำได้พินาศยับไปด้วยพระคาถา)

๖. คะ. คะมิโต เยนะ สัทธัมโมคะมาปิโต สะเทวะกัง คัจฉะมาโนสิวัง รัมมังคะตะธัมมังนะมามิหัง

(คะ แปล ถ้าหมั่นภาวนาโรคภัยโรคาไม่มาย่ำยี จะค่อยบรรเทาหากโรคเก่ามีมิช้ากายี สิ้นทุกข์สุขา)

๗. วา. วานา นิกขะมิ โยตัณหา วาจัง ภาสะติ อุตตะมัง วานะ นิพพาปะ นัตถายะ วายะมันตัง นะมามิหัง

(วา แปล บทนี้ดีล้ำภาวนาซ้ำๆป้องกันศั ตรูเหล่าโจรอาธรรม์พากันหนีอู้ไม่คิดต่อสู้ออกได้หายไป)

๘. อะ. อะนัสสา สะกะสัตตานัง อัสสาสัง เทติโย ชิโน อะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิง นะมามิหัง

(อะ แปล ให้ภาวนา กันเสือช้างมาทำร้ายรบกวนเป็นมหาจังงังสิ้นทั้งชบวนจระเข้ประมวลสั ตว์ร้ายนานา)

๙. ระ. ระโต นิพพานะสัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมจะเน รัมมาเปตีธะ สัตเต โย ระณะจัตตัง นะมามิหัง

(ระ แปล ภาวนาไว้ คุณคนคุณไสย สารพัดพาลาใช้ป้องกันได้ มิให้เข้ามาถูกต้องกายา พินาศสูญไป)

๑๐. หัง. หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม หังสาเปติ ปะรัง ชะนัง หังสะมานัง มะหาวีรัง หันตะปาปัง นะมามิหัง

(หัง แปล ให้ภาวนา ในเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามข้าศึกศั ตรูใจหู่ครั่นคร้ามไม่คิดพยายาม ทำร้ายเราแล)

๑๑. สัม. สังขะตาสังขะเต ธัมเม สัมมา เทเสสิ ปาณินัง สังสารัง สังวิฆ าเฏติ สัมพุทธันตัง นะมามิหัง

(สัม แปล ภาวนาตรึก ช่างดีพิลึกท่านให้รำพันเมื่อจะเข้าสู่เหล่าศั ตรูสรรพหมดสิ้นด้วยกันพ่ายแพ้ฤทธิ์)

๑๒. มา. มาตาวะ ปาลิโต สัตเต มานะถัทเธ ปะมัททิโต มานิโต เทวะสังเฆหิ มานะฆ าฏัง นะมามิหัง

(มา แปล ภาวนาไว้ ถ้าหมั่นเสกไซร้ทุกวันยิ่งดีแก้คนใจแข็งมานะแรงมีใจอ่อนทันทีไม่เย่อไม่หยิ่ง)

๑๓. สัม. สัญจะยัง ปาระมี สัมมา สัญจิตะวา สุขะมัตตะโน สังขารานัง ขะยัง ทิสวา สันตะคามิง นะมามิหัง

(สัม แปล สำหรับบทนี้ ตำรับกล่าวชี้ ว่าดีจริงจริงสำหรับเสกย าปัญญาดียิ่งสุดจะหาสิ่ง ใดมาเปรียบปาน)

๑๔. พุท. พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนัง พุชฌาเปนตัง สิวังมัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง

(พุท แปล ภาวนาไป เสนียดจัญไร มิได้พ้องพานอุปสรรคไรไรก็ไม่คะคานแสนจะสำราญ ให้หมั่นภาวนา)

๑๕. โธ. โธติ ราเค จะ โทเส จะโธติ โมเห จะ ปาณินัง โธตะเกลสัง มะหาปุญญัง โธตาสะวัง นะมามิหัง

(โธ แปล ภาวนาไว้ กันเสือช้างได้ทั้งสุนัขหมาใช้ป้องกันภัยสั ตว์ร้ายนานาไม่อาจเข้ามาย่ำยีบาทา)

ดังนั้น บทสวดมนต์ “อิติปิโสฯ” จึงถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มากทั้งนี้ใครที่ไม่เห็นความสำคัญของบทสวดนี้ ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับ