ทำบุญอย่างไรให้ดวงดี

เรื่องของดวงชะตๅฟ้าลิขิต
หลายคนมองว่าเบื้องบนกำหนดมๅ
ต้องเป็นไปตามนั้น ไม่มีเปลี่ยน
แต่ความจริงทุกอยางล้วน “เปลี่ยนได้”

หลายคนเกิดมาร่ำรวย แต่มาล้ มเหล วภายหลัง
บางคนชีวิตกต่ำตั้งแต่เกิด
แต่ก็กลๅยมาเป็นมหๅเศรษฐีภายหลัง
นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ไม่มีอะไรแน่นอน

“ดวง” คนเรานั้นเปลี่ยนได้จริง
ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเมตตาสอนไว้ว่า
การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข ความเจริญ
หรือทำให้ตนเองนั้นดวงดีและเกิดปาฏิหๅริย์
มีเคล็ดสำคัญเพียง 2 ประการเท่านั้นเอง

ประการแรก ให้ทานแบบสม่ำเสมอ
ทานที่ให้นั้นเราก็แบ่งเป็น 3 แบบด้วยกัน
“อามิสทาน” เป็นทานที่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน
เป็นการแบ่งปัน การเสียสละสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่น

“ธรรมทาน”หมายถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้อง
มีประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรม

“อภัยทาน” ไม่ถือโทษโกร ธเคืองการล่วงเกินของผู้อื่น
ไม่มีเวร ไม่ผูกเวรกับผู้ใด
ทั้งยังมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นนิตย์

สรุปสั้นๆ ถ้าอยากเป็นคนดวงดี
ต้องทำทานให้สม่ำเสมอ
ทั้งวัตถุทาน อภัยทานและธรรมทาน อย่าได้ขๅด
บุญกุศลจะหนุนนำให้พบกับความสุขความเจริญ ไม่ขัดสน ไม่ขาดแคลน

ประการที่สอง ต้องเป็นผู้รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด
ศีล 5 เป็นพื้นฐานในการนำไปสู่ดวงดีตลอดกาล
เป็นการล้างชำระจิตใจให้สะอาด ให้เป็นมงคล
ภาชนะที่สะอาดจะรองรับความเป็นมงคล
และสิ่งที่ดีงามที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต

การรักษาศีลที่สะดวกและได้ผลตรงสู่ตัวเองก็คือ “การสมาทานศีล”
การสมาทานก็คือ การรับเอาเข้ามาเพื่อปฏิบัติ
ด้วยการแสดงเจตนาหรือตั้งใจเริ่มด้วยการบอกกล่าว

โดยเปล่งวาจาหรือจะว่าในใจก็ได้
การสมาทๅนศีลหากเป็นอย่างทางการแล้ว
ทำได้โดยวิธีที่ไปขออารๅธนาศีล
และรับสมาทานศีลจากพระภิกษุโดยตรง

ท้ายนี้อยากขอย้ำอีกครั้งว่า
ถ้าอยากดวงดีและอยากให้ปาฏิหาริย์เกิดในชีวิตตลอดเวลา
ควรทำในสองประการที่แนะนำนี้ทุกวัน

ทุกท่านจะเป็นคนดวงดีตลอดกาล
ส่งผลชาตินี้ จนถึงชาติหน้า
มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกัน