ก่อนท่านจะนอนให้ตั้งใจทำวันละ 3 นาที ชีวิตจะพลิกเป็นดีจิตใจจะเป็นสุข

คนเราจะเสียเวลาไปมาก สำหรับเรื่อง ที่ไม่เป็นเรื่องตั้งเยอะ ลองใช้เวลาแค่ 3นาที

ทุกวันก่อนที่คุณจะนอน จะไม่ได้เชียวหรือ เพราะวิธีการนี้แม่ชีรับรองว่า

ชีวิตของโยมเปลี่ยน เปลี่ยนแบบพลิกชีวิต ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ให้ท่านสำรวมกาย วาจา กายใจ พนมมือ รวบรวมจิต เปล่งเสียง ดังๆตั้งใจ

อาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะย ามิ อิมินาสักกาเรนะ

ธัมมังอะภิปูชะย ามิ อิมินาสักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวาพุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ(กราบ)

คำอาราธนาศี ล5

มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณังคัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณังคัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุร าเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำแผ่เมตตาให้ แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

อะหังนิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากทุกข์

อะหัง อเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจง ปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจาก ความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค

สุขีอัตตานัง ปะริหะรามิ
จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตาให้ แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สั ตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิดแก่เ จ็บด าย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

หลังจากนี้ หากโยมจะทำสมาธิก็ให้สวดมนต์ บทไหนก็ได้ จะเป็น อิติปิโสฯ อิติสุขโตฯ ชินบัญชร หรือบทไหนๆ ก็ตาม

ก่อนนั่งให้ ขอบุญบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์ ขอเพื่อให้นั่งได้เข้าถึงสมาธิ โดยไว ไม่มีอะไรมา กวนใจหรือทำให้ต้องถอนสมาธิโดยไว

สุดท้ายหากก รรมใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยมีก รรมต่อทรัพย์ ของแผ่นดิน คนของแผ่นดินทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิดและก รรมใด ที่ข้าพเจ้า

เคยสร้างก รรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุ ษย์ และสั ตว์ ข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลาย

ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างก รรม ต่อท่านจงได้รับอานิสงส์ผลบุญ ของข้าพเจ้าเมื่อได้รับผลบุญ ของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยก รรม

ปลดเปลื้องก รรม งดเว้นการจองเวร และ ขอดวงจิต ที่เกิดในภพนี้ชาตินี้ได้ หลุดพ้นจากความทุ กข์ ทั้งปวง

ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุสาธุ